Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, de infirmieră.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: şcoală generală; curs de infirmieră; vechime minimă în muncă: 6 luni vechime ca infirmier.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 03 iunie, ora 14:00. Concursul va avea loc pe 11 iunie, de la ora 10:00 – proba scrisă, iar pe 16 iunie, de la ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Loc.Leordeni, str.Coloniei nr.106, telefon: 0248/653.695.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI