Primăria Municipiului Piteşti, Județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacantă de inspector de specialitate, gradul IA la Biroul Management Resurse Umane și Protecţie Civili.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 8 iunie, ora 15:00. Concursul va avea loc pe 17 iunie, de la ora 10:00 – proba scrisă, iar pe 22 iunie, de la ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, camera 12, telefon 0248/213.994, interior 219.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI