ITM Argeş sancţionează nerespectarea prevederilor legale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Potrivit ITM Argeş, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.

Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:
– să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor;
– să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare;
– să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;
– să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
– anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
– încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
– stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
– stabilirea remuneraţiei;
– beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
– informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
– evaluarea performanţelor profesionale individuale;
– promovarea profesională;
– aplicarea măsurilor disciplinare;
– dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
– orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.

Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă.

Încălcarea dispoziţiilor legale privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 100.000 lei.

Angajaţii care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex se pot adresa la ITM Argeş la sediul din b-dul Republicii, nr.11 sau la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro. Personalul instituţiei ITM Argeş păstrează confidenţialitatea în ceea ce priveşte numele petentului precum şi conţinutul sesizării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here