Casa de Asigurări de Sănătate Argeş deschide o nouă sesiune de contractare. Avand in vedere prevederile legislative in materia asigurarilor sociale de sanatate din România, precum şi intenţia CAS Arges de a oferi asiguraţilor săi un număr cât mai mare de furnizori ce pot oferi servicii medicale de înaltă calitate, pentru perioada 19 – 30 iunie 2020, a fost stabilită o nouă sesiune de contractare pentru următoarele tipuri de asistenţe medicale:

– Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură,

– Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală,

– Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară,

– Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice,

– Asistenţă farmaceutică cu medicamente cu sau fara contributie personală.

Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii iunie 2020, contractele/actele adiţionale urmând a fi întocmite de către CAS Argeş şi semnate de către ambele parti până la data de 30.06.2020. Sesiunea de contractare se va desfasura dupa urmatorul calendar:

  1. 19 – 22.06.2020 – Transmiterea documentelor in vederea contractarii:

  2. 24.06.2020 – Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare ( prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro)

  3. 25.06.2020- Depunerea contestatiilor pana la ora 16.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro si la avizierul institutiei in data de 26.06.2020

  4. 29-30.06.2020 – Negocierea clauzelor suplimentare şi încheierea actelor aditionale/contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

Pentru furnizorii interesaţi, lista documentelor necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, pe domenii de asistenta medicala, precum si formularele tipizate, se vor putea obtine, atât de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, cât şi de pe site-ul institutiei, www.casag.ro. Documentele necesare incheierii contractelor se vor transmite la adresa contractare2020@casag.ro in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.

Comments

comments