ANAF precizează: care sunt termenele până la care se depun declaraţiile financiare anuale. Referitor la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi raportărilor contabile anuale pentru anul 2018

Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul fiscal 2018, sunt reglementate prin OMFP nr 10/2019, publicat în M. O. nr 35/14.01.2019.

Termenul de depunere a Situaţiilor financiare anuale:
– societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare: în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (30 mai 2019);
– celelalte persoane prevăzute la art. 1, alin. (1)-(3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (societăţi cooperatiste, instituţii publice etc.), printre care şi asociaţiile si celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial: în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (30 aprilie 2019).

Termenul de depunere a Raportărilor contabile anuale:
– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European cu respectareacondiţiilor prevăzute la art. 7 din Ordin: 150 de zile de la incheierea anului calendaristic (30 mai 2019);
– entităţile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: 150 de zile de la incheierea anului calendaristic (30 mai 2019).

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, raportărilor contabile şi a declaraţiei de către entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat in vederea intocmirii situaţiilor financiare anuale pentru anul 2018 este de 4,6639 lei/euro, curs valabil la data de 31.12.2018.

Comments

comments