Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Rucăr organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: asistent medical principal; asistent medical generalist – 3 posturi; asistent medical generalist debutant – 4 posturi; infirmiere – 10 posturi; kinetoterapeut; brancardier;
îngrijitor curăţenie; spălătoreasă; muncitor calificat – fochist – 3 posturi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru postul de asistent medical pricipal, candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de scoală postliceală sanitară sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; examen pentru obţinerea gradului de principal: minimum 5 ani vechime ca asistent medical; autorizaţie de liberă practică medicală valabilă.

Pentru postul de asistent medical generalist, candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de scoală postliceală sanitară sau echivalentă/diplomă dc studii postliceale prin echivalare conform I i.G. nr. 797/1997;examen pentru obţinerea gradului dc principal; minimum 2 ani vechime ca asistent medical; autorizaţie de liberă practică medicală valabilă.

Pentru postul de asistent medical generalist debutant, candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de scoală postliceală sanitară sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; autorizaţie de liberă practică medicală valabilă.

Pentru postul de infirmieră, candidatele trebuie să aibă finalizată scoala generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

Pentru postul de kinetoterapeut, candidaţii trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de lieeaţă – specializarea Kinetoterapie.

Pentru posturile de brancardier, îngrijitor curăţenie şi spălătoreasă, candidaţii trebuie să aibă finalizată şcoala generală.

Pentru postul de muncitor calificat – fochist, candidaţii trebuie să aibă studii liceale sau şcoala profesională şi deţinerea unui certificat dc calificare pentru meseria dc fochist pentru cazane de joasă presiune.

Concursul va avea loc pe 25 iunie, de la ora 11.00, proba practică, iar pe 29 iunie, de la ora 11.00, proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Rucăr din localitatea Rucăr, Aleea Spitalului nr. 36A, judeţul Argeş. Telefon: 0348.527.737.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI