SC Publitrans 2000 SA organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere: director general, director economic şi director tehnic.

Durata mandatului de Director General, Director Economic și Director Tehnic este de 4 (patru) ani de la numire.

Cerinţe
I.1 Condiţii generale
– cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
economic European şi domiciliul în România;
– cunoașterea limbii române-scris și vorbit;
– stare de sănătate corespunzătoare;
– nu i-a încetat contractul individual de muncă sau contractul de mandat pentru motive disciplinare;
– nu este potrivit legii, incapabil, nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările ulterioare;
– are capacitate deplină de exercitiu.

I.2 Condiţii specifice:
 A. Pentru postul de Director General:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomăde licenţă, în domeniul transporturilor;
– cel puţin studii de masterat în domeniul managementului sau absolvent de facultate ȋn specializarea management;
– experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
– are minim 10 ani activitate în domeniu, din care minim 7(șapte) ani experienţă în activitatea de administrare/conducere în domeniul de activitate- Cod CAEN 4931.

B. Pentru postul de Director Economic:
– studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
– minim 10 ani activitate în domeniul economic, din care minim 7(șapte) ani experienţă în activitatea de conducere din domeniul de activitate al S.C. Publitrans 2000 S.A;
– membru C.E.C.C.A.R;
– studii de masterat în domeniul managementului , constituie un avantaj.

C. Pentru postul de Director Tehnic:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul transporturilor;
– experienţă de de minim 7(șapte ) ani în domeniul tehnic, în specialitatea studiilor absolvite;
– experienţă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat cu minim 200 de angajaţi.

 II. Crititerii de evaluare și selecţie a candidaţilor:
– experinţă de conducere/coordonare în cadrul unor întreprinderi publice/regii autonome/ societăţi comerciale profitabile în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice(transport public de persoane);
– competenţe manageriale, tehnice şi economice personale;
– nivelul de cunoaștere și experienţă în aplicarea practică a reglementărilor și procedurilor privind furnizarea serviciului de transport public local;
– capacitate de organizare, coordonare și control;
– cunoștinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii.
 Directorul General, Directorul Economic și Directorul Tehnic vor fi numiţi de către Consiliului de Administraţie al societăţii, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminări, tratamentului egal și transparenţei și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii.

Candidaturile se depun până la data de 12.11.2016, ora limită 15.00.
Evaluarea documentelor candidaţilor se va efectua în perioada 15.11.2016 – 16.11.2016.

Pentru depunerea candidaturii, persoanele interesate sunt rugate să acceseze site-ul societăţii la www.publitrans2000.ro sau să apeleze la numărul de telefon 0248.213.601.

Comments

comments