Miercuri, 24 octombrie, ora 14.00, la sala de ședințe a primăriei Topoloveni are loc ședința ordinară pe luna octombrie.

Cu acest prilej, consilierii locali vor dezbate spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
– Transformarea unor posturi contractuale ocupate de nivel inferior în posturi de nivel imediat superior din cadrul cabinetului școlar medical de pe lângă Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni, precum și pentru actualizarea statului de funcții ca urmare a transformării posturilor;
– Însușirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafață de 7,00 mp situat în fața locuinței tip garsonieră din blocul P33, scara C, parte din orașul Topoloveni, str. Calea București, nr. 111A; propunere formulată de persoană fizică interesată Filip Constantin Iulian;
– Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2017;
Aprobarea actualizării prețurilor de vânzare pentru locuințele din imobilul ANL1 în raport de prevederile Ordinului 3776/2017 și ale Regulamentului de vânzare a locuințelor tip ANL situate pe raza orașului Topoloveni, aflate în administrarea orașului Topoloveni;
– Preluarea de către UAT Orașul Topoloveni a investițiilor realizate pe teritoriul său administrativ de către executantul S.C. Apă Canal 2000 S.A. în cadrul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș”, prin contractul de lucrări CL 3 ”Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare din județul Argeș” și contractul de lucrări CL 11 ”Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare în aglomerarea Topoloveni”; precum și pentru includerea acestor investiții în Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al UAT Topoloveni-aprobat ca Anexa nr. 6 la HGR nr. 447/2002;
– Concesionarea bunurilor proprietate publică a Orașului Topoloveni, respectiv a investițiilor realizate în cadrul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș”, prin contractul de lucrări CL 3 ”Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare din județul Argeș” și contractul de lucrări CL 11 ”Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare în aglomerarea Topoloveni” către operatorul regional S.C. Apă Canal 2000 S.A., ca bunuri de retur, în cadrul Anexei nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010 aprobat prin HCL Topoloveni nr. 75/2013; precum și pentru mandatarea unor persoane pentru semnarea actelor subsecvente aferente;
– Modificarea HCL nr. 33 din 10 martie 2017 referitoare la necesitatea, oportunitatea și aprobarea realizării obiectivului de investiție ”Construire pod din beton armat L-60 m peste pârâul Cârcinov, pe strada Fântânii, în orașul Topoloveni”, proiect ce urmează a fi depus spre finanțare, ca obiectiv nou, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestei investiții, precum și pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile necesare;
Însușirea Raportului privind modul de colectare a veniturilor proprii la data de 30.09.2017.

Comments

comments