Primăria Municipiului Pitești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director al Sport Club Municipal Piteşti.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fie condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

De asemenea, candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul sportiv; vechime în specialitatea stadiilor de minimum 2 ani; vechime în muncă de minimum 4 ani; cunoştinţe de operare pe calculator şi să prezinte referinţe profesionale favorabile care o recomandă pentru funcţia de manager.

Până pe 30 aprilie se pot depune dosarele, iar concursul va avea loc pe 19 mai, de la ora 10:00 – proba scrisă, iar pe 27 mai, de la ora 10:00 – proba interviu.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI