SC Termo Calor SA are de recuperat debite de peste 4,4 milioane lei. Debitorii vor fi executaţi silit

578 views

SC Termo Calor Confort SA a întreprins o serie de demersuri în vederea recuperării creanțelor înregistrate de către utilizatori/consumatori care sunt, la această dată, în cuantum de 4.493.581,17 lei.

Astfel, s-a realizat o strategie care cuprinde următoarele proceduri:

1. Comunicarea somațiilor către debitori prin care li s-a pus în vedere că au obligația de a achita debitul în termen de 15 zile de la primirea somației, somație ce reprezintă totodată actul de punere în întârziere;
2. Constituirea dosarelor de judecată și înregistrarea pe rolul instanței de judecată ;
3. Obținerea încuviințării executării silite în dosarele întocmite pentru ”Facturi care constituie titlu executoriu” emise după data de 15.12.2016, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice prin Legea nr. 225/2016.
4. Punerea în executare a Sențințelor civile definitive;

Pentru creșterea gradului de recuperare a creanțelor, subscrisa a continuat procedura de executare silită a persoanelor fizice și juridice care înregistrează datorii ca urmare a neachitării facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate.

Învestirea titlurilor executorii cu formulă executorie, permite creditorului TERMO CALOR CONFORT SA să ceară executorului judecătoresc care a solicitat obținerea încuviințării executării silite să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege, în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare, încuviințare care produce efecte pe întreg teritoriul țării.

Un avantaj al procedurilor urgente constă în faptul că titlul executoriu este reprezentat de factura de utilități publice care poate fi pusă în executare silită prin intermediul unui executor judecătoresc, fără a mai fi necesar vreun litigiu în faţa instanţelor de judecată, potrivit dispozițiilor art. 42 alin 6^1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu . De asemenea, furnizorul a transmis notificări către notarii publici cu activitate pe raza municipiului Pitești învederând dispozițiile legale în vigoare cu privire la procedura de autentificare a actelor de înstrăinare a imobilelor, solicitând ca autentificarea să se realizeze numai în baza dovezilor privind achitarea la zi a datoriilor pentru serviciile de utilități publice, în vederea evitării consecințelor cu impact negativ asupra situației financiare a furnizorului de utilități publice ca urmare a neachitării debitelor înregistrate.

În activitatea sa de recuperare a creanțelor, furnizorul a participat la activitățile organizate de către Municipiul Pitești, prin DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALĂ – UNITATEA DE MONITORIZARE SERVICII PUBLICE ŞI COORDONARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI, cu competență materială în soluționarea cauzelor privind asociațiile de proprietari. În acest sens, au fost identificate asociații de proprietarii care înregistrează creanțe la furnizorii de servicii de utilități, determinate de administrarea defectuoasă a condominiilor de către administratorii de imobile, prin plata ”discreționară” a serviciilor de utilități publice fapt ce a condus la retragerea atestatului și anularea certificatului de atestare. La data de 18.04.2018 societatea TERMO CALOR CONFORT SA are de recuperat creanțe în cuantum de 4.493.581,17 lei. În acest sens, prin executor judecătoresc s-a obținut încuviințarea executării silite într-un nr. de 677 de dosare de executare în vederea recuperării creanței în cuntum de 2.677.701 lei din care s-au încasat 1.400.850 lei.

Totodată, societatea procedează la înregistrarea pe rolul instanței de acțiuni pentru recuperarea creanțelor existente în evidențele contabile ale subscrisei. Pentru aceste considerente, am solicitat tuturor utilizatorilor/ consumatorilor să întreprindă de urgenţă toate demersurile necesare pentru achitarea tuturor sumelor datorate şi să se procedeze la îndeplinirea întocmai a obligatiilor contractuale asumate, în vederea derulării în bune conditii a relaţiilor contractuale existente între furnizor şi utilizator/ consumator.

Comments

comments