S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de electrician la Secţia Uzina de Apă Piteşti (Budeasa) din cadrul Direcţiei Producţie.

 

Sarcinile de bază ale postului de electrician constau în supravegherea, manevrarea, exploatarea, întreţinerea, revizia şi reparaţia instalaţiilor electrice din Uzina de Apă Piteşti.

Condițiile de participare la concurs sunt: studii liceale cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic sau instalaţii electrice pentru construcţii; să deţină autorizaţie de electrician emisă de A.N.R.E. pentru gradul IIB sau să îndeplinească condiţiile de studii pentru obţinerea acesteia; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a maselor.

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu ce include probă practică.
Bibliografia pentru concurs constă în manuale şi cărţi din literatura tehnică de specialitate referitoare la noţiuni de electrotehnică, măsurări electrice, maşini şi acţionări electrice, precum şi Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice, indicativ I7-2011.

Candidaturile însoţite de actele doveditoare de îndeplinire a condiţiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copii ale actelor de studii: diploma/certificate de absolvire; copia autorizaţiei de electrician gradul IIB, după caz; copia carnetului de muncă/ adeverinţe vechime în muncă, după caz) se vor depune la registratura societăţii situată în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 30.09.2015, orele 16.30. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399 zilnic, între orele 08.00-16.30. Persoană de contact: Burcuş Silvia, Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.

Comments

comments