Primăria Comunei Bogaţi urmează să scoată la concurs nouă posturi vacanțe în cadrul „Centrului de zi pentru copii comuna Bogaţi” şi în cadrul „Centrului de zi pentru copii Fiii satului”.

Iată şi posturile vacante:

– coordonator centru – un post – Centrul de zi pentru copii comuna Bogaţi;
– educator – Centrul de zi pentru copii comuna Bogaţi;
– psiholog – Centrul de zi pentru copii comuna Bogaţi (cu 1/2 normă);
– muncitor calificat – Centrul de zi pentru copii comuna Bogaţi (cu 1/4 normă);
– paznic – Centrul de zi pentru copii comuna Bogaţi (cu 1/4 normă);
– educator – Centrul de zi pentru copii Fiii satului;
– psiholog (cu 1/2 normă) – Centrul de zi pentru copii Fiii satului;
– muncitor calificat (cu 1/4 normă) – Centrul de zi pentru copii Fiii satului;
– paznic (cu 1/4 normă) – Centrul de zi pentru copii Fiii satului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– coordonator centru: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman; experienţă cel puţin 1 an în servicii pentru copil şi familie.
– educator: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul socio-uman.
– psiholog (normă 1/2): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, specializarea psihologie.
– muncitor calificat (normă 1/4): studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
– paznic (normă 1/4): studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Informaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Bogaţi şi la nr. de telefon: 0248/655.003.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI