inuriConsolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul < Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril > Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş”
 Autoritatea de management : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.
Organism Intermediar : Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Beneficiar : Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Topoloveni şi Parohia Inuri, condus şi reprezentat de Unitatea Administrativ-teritorială Oraşul Topoloveni.
Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5, “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1, “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimonului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurii conexe”, program gestionat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management prin Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. Număr de referinţă  SM22/5/5.1/146/30.06.2009, Contract de finanţare nr. 836 din 06.09.2010, Cod SMIS 11071.
Valoarea totală a proiectului : 4.107.369,83 lei, din care:
•  Contribuţia Uniunii Europene : 2.754.544,39 lei
•  Contribuţia Guvernului României : 421.283,26 lei
•  Contribuţia Beneficiarului : 148.878,60 lei.
•  Proiectul a fost implementat în  Inuri, Oraş Topoloveni, pe o perioadă de 42 de luni.
•  Proiectul privind Consolidarea – Restaurarea şi Valorificare Turistică a Bisericii cu Hramul < Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril > Inuri – Topoloveni cuprinde două etape principale:
1) de restaurare a monumentului în sine, pentru readucerea la starea iniţială şi durabilitate sa peste veacuri în această formă, care se bazează pe folosirea combinată a unor metode şi tehnologii specifice acestui tip de monumente cu materiale şi tehnici dintre cele mai moderne;
2) de valorificare în scop turistic a acestui monument, etapă care se bazează în cea mai mare parte pe intervenţia utilizării mijloacelor celor mai moderne de informare  şi comunicare.
Prin acest proiect se va realiza un ansamblu arhitectură – structură, menit să-i asigure durabilitatea în timp a monumentului, în integralitatea sa şi a tuturor elementelor sale componente: picturi, inscripţii în piatră, sculpturi în lemn şi toate elementele artistice care fac din această biserică o bijuterie a arhitecturii de început de secol al XVIII-lea. Pe lângă aspectele de refacere şi durabilitatea aspectelor constructivo-arhitectonice, noul obiectiv va dispune şi va putea oferi toate facilităţile şi confortul pe care le conferă în prezent dezvoltarea tehnică şi tehnologia modernă; acestea vor putea fi asigurate în mod discret şi fără a afecta aspectul istoric al clădirii prin utilizarea unor procedee şi tehnici moderne.
În acest fel se asigură deopotrivă un climat propice şi adecvat scopurilor de valorificare turistică, condiţii dintre cele mai bune pentru personalul slujitor al bisericii, credincioşilor şi tuturor vizitatorilor şi sunt conferite toate elementele necesare monumentului istoric pentru menţinerea sănătăţii solidităţii zidurilor şi temeliilor sale: înlăturarea igrasiei care afectează clădirea şi o şubrezeşte, crearea unei temperaturi ambientale care să conserve picturile murale, sculpturile din lemn, icoanele si toate obiectele de valoare din interior, realizarea unui iluminat neagresiv, dar eficient care să pună în valoare picturile şi toate elementele artistice existente.
Obiectivele specifice avute in vedere de proiect sunt:
1. Crearea unui obiectiv turistic nou în oraşul Topoloveni , Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din cartierul  Inuri , monument istoric al epocii medieval târzie, aparţinând patrimoniului naţional urmare unor activităţi de restaurare, consolidare şi refacere a elementelor artistice ale monumentului istoric şi de creare  a condiţiilor necesare desfăşurării  activităţilor specifice, cu caracter religios, cultural şi turistic, care urmăresc:
2. Readucerea întregului obiectiv la starea iniţială şi refacerea imaginii sale originale, cu atenţie deosebită acordată elementelor artistice şi inscripţiilor cu valoare documentară;
3. Realizarea facilităţilor necesare care să deservească noul obiectiv turistic, la nivelul standardelor actuale şi dotărilor tehnice moderne;
4. Realizarea sistematizării verticale şi a lucrărilor menite să prevină erodarea în viitor a monumentului restaurat,  cauzată de factorii climatici;
5. Realizarea elementelor de protejare a clădirii împotriva fenomenelor naturale, dar şi a celor infracţionale;
6. Realizarea unui sistem de iluminat arhitectural exterior, menit să pună în valoare frumuseţea obiectivului. 

1. Includerea noului obiectiv restaurat în circuitele turistice cu caracter religios şi memorial – istoric şi cultural din judeţul Argeş şi judeţele învecinate prin realizarea unor activităţi precum:
2. Informarea clienţilor potenţiali şi promovarea noului obiectiv în rândul acestora, prin utilizarea unui mix de metode şi mijloace menit să asigure atragerea unui număr maxim de turişti în cel mai scurt timp după finalizarea obiectivului de investiţii;
3. Introducerea  obiectivului  în circuitele turistice de pelerinaj şi cultural – memorialistice existente la nivelului judeţului Argeş;  
4. Crearea unui sistem de comunicare permanentă cu turiştii care vizitează localitatea, în general şi cu cei care vizitează noul obiectiv în special, pentru înţelegerea cât mai corectă şi anticiparea nevoilor acestora şi creşterea gradului de satisfacere a acestora prin oferta turistică promovată;
5. Administrarea activităţilor noului obiectiv, respectiv  asigurarea personalului responsabil cu desfăşurarea acestora, inclusiv instruirea lui în domeniile de interes care necesită calificare, asigurarea unor standarde de calitate în desfăşurarea întregii game de servicii turistice, monitorizarea continuă a rezultatelor obţinute în funcţie de planul stabilit iniţial;

1. Valorificarea durabila a acestei importante resurse istorice, culturale şi turistice a judeţului Argeş, respectiv, valorificarea superioară a acesteia, menită să contribuie la dezvoltarea economică a localităţii şi zonelor învecinate, în condiţiile păstrării nealterate a cadrului natural existent, prin realizarea unor activităţi precum:
2. Asigurarea unor măsuri, încă din etapele de proiectare şi realizare a lucrărilor de restaurare a obiectivului de investiţii, privind păstrarea cadrului natural nealterat şi prevenirea poluării şi degradării mediului ambiental: lucrări de sistematizare verticală a întregii incinte,  realizarea structurilor şi condiţiilor  tehnice care să permită conservarea obiectivului istoric şi a întregului spaţiu înconjurător acestuia precum şi conectarea şi utilizarea în condiţii de eficienţă a reţelelor publice de utilităţi ale localităţii;
3. Asigurarea unei diversităţi de activităţi  turistice şi culturale la nivelul localităţii, care să permită  repartizarea uniformă şi  constantă a tuturor categoriilor de turişti pe toată durata anului şi evitarea fenomenului de aglomerare turistică numai pe anumite perioade, care ar putea atrage fenomene negative de poluare a mediului natural;  
4. Atragerea , pe măsura dezvoltării activităţilor de turism în localitate, a unui număr cât mai mare de locuitori în activităţi conexe acestuia, servicii de cazare şi masă, alte servicii diverse,  producţia articolelor alimentare şi nealimentare, a obiectelor de consum sau artizanale, etc
5. Valorificarea mai bună a resurselor materiale şi umane existente la nivelul comunităţii, cu implicaţii pozitive pentru dezvoltarea economică şi socială a localităţii şi a zonelor înconjurătoare.
6. Realizarea proiectului de restaurare a Bisericii monument din Inuri şi de introducere în circuitul turistic religios şi memorial- istoric va contribui la dezvoltarea şi consolidarea turismului ca activitate economică în localitate şi la întărirea rolului şi locului acestuia în cadrul vieţii economico – sociale a întregii comunităţi
7. Persoană de contact : Poşa Felicia – Maria (tel. : 0248666259, fax : 0248666469, e-mail : topoloveni@yahoo.com). Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI