În legătură cu informațiile apărute în mass media referitoare la impozitarea entităților din învățământul preuniversitar, respectiv universitar, Ministerul Finanțelor Publice face următoarele precizări:

 

Regimul de impozitare pentru entitățile din învățământul preuniversitar și pentru cele din învățământul universitar din Codul fiscal rescris, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016, sunt identice cu cele din actualul Cod fiscal. În noul Cod fiscal este clarificată scutirea de la plata impozitelor pentru entitățile din învățământul universitar, de care aceste instituții beneficiază și în prezent

Vă prezentăm în continuare prevederile legislative relevante în materie:

 

În actualul Cod fiscal, adoptat prin Legea nr.571/2003:

 

“Art.15. – (1) Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:
g) instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori, (…)”

 

În Codul fiscal rescris, adoptat prin Legea nr. 227/2015 (intră în vigoare la 1 ianuarie 2016):

 

 Reguli speciale de impozitare

Art.15. – (1) În cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:

b) pentru instituţiile de învăţământ particular superior acreditate, precum şi cele autorizate, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale”

 

În Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

CAPITOLUL II

 

Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar

 

„Art.22. – (1) Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităţilor de învăţământ de stat, particulare şi confesionale autorizate/acreditate.”

“Art. 60. – (1) Învăţământul particular şi confesional se organizează conform principiului nonprofit în unităţi de învăţământ preuniversitar, la toate nivelurile şi formele, conform legislaţiei în vigoare.”

“Art. 61. (4) Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie şi de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal.”

 

TITLUL III

Învăţământul superior

 

“Art. 114. – (1) Prezentul titlu reglementează structura, funcţiile din domeniul didactic, organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România.

(2) Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare şi altele asemenea, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi.

(3) Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie care desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate şi, după caz, acreditate, în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe principiul calităţii necesar pentru satisfacerea încrederii beneficiarilor direcţi şi indirecţi din societate.

(4) Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste instituţii au personalitate juridică, au caracter nonprofit şi sunt apolitice.”

 

Ca urmare a promovării, prin prevederile Legii educației naționale, a “principiului non-profit”, entităților din învățământului preuniversitar, denumite de legea menționată, “unități de învățământ”, le sunt aplicabile prevederile Codul fiscal actual referitoare la organizațiile nonprofit (venituri neimpozabile reglementate expres, completate de un plafon neimpozabil din veniturile economice, la nivelul echivalentului în lei a sumei de 15.000 euro) sau cele generale, aplicabile celorlalți contribuabili plătitori de impozit pe profit.

 

Entitățile din învățământul superior, care sunt conform Legii educației naționale “instituții de învățământ superior”, sunt scutite de la plata impozitului pe profit, atât de actualul Cod fiscal, cât și de Codul fiscal care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Comments

comments