Conform certificatului de naştere, Nicolae Ceauşescu s-a născut la Scorniceşti, în 1918, la 23 ianuarie. Cum s-a ajuns ca viitorul lider comunist să-şi aniverseze ziua de naştere la 26 ianuarie nu se ştie. Se pare că nu-i cădea deloc bine faptul că ziua lui de naştere era pusă în umbră de sărbătorirea Unirii mici, pe 24, aşa că a decis să o mute 3 zile mai târziu.

 

Aşadar, dacă ar mai fi trăit, marți, 26 ianuarie 2021, Nicolae Ceauşescu ar fi sărbătorit împlinirea celor 103 ani. Dar cum liderul comunist a fost împuşcat în decembrie 1989, doar nostalgii îl vor mai omagia pe fostul dictator.

 

În ianuarie 1989, la ultima aniversare, cea de 71 de ani, a Tovarăşului, oficiosul local din Argeş, „Secera şi ciocanul“, i-a dedicat măreţului conducător nu una, ci chiar două ediţii, şi în înainte de 26, ziua de naştere a acestuia, şi în numărul următor. În ambele apariţii, ziarul a publicat pagini întregi cu mesaje de felicitare venite de la conducătorii diverselor întreprinderi argeşene, precum şi de la personalităţi locale.

 

Pe lângă articolele laudative la adresa „Ctitorului Epocii de aur“, poeţii locali publicau adevărate ode pentru „Eroul născut cu voinţă de Pace“. „Omagiu. Şi iată, e iar sărbătoare în ţară,/ când versul se-adună frumos spre a cinsti,/ în graiul etern al limbii române/ pe-acel ce-i al păcii Erou şi va fi!.. Când spun Ceauşescu, numesc o istorie, /o Epocă demnă, de zbor şi avânt. Când spun Ceauşescu, aud veşnicia/ cum curge asemeni luminii-n cuvânt“, era oda închinată de poetul Dan Rotaru mult iubitului conducător, cu care câştigase întrecerea pentru dreptul de a fi publicat în prima pagină.

 

Frontispiciile erau ocupate de titluri cu litere mari, scrise cu roşu: „La mulţi ani, mult iubite şi stimate tovarăşe NICOLAE CEAUŞESCU, ctitor de ţară nouă, erou între eroii neamului“. Cu acest prilej, argeşenii îi aduceau „Un vibrant omagiu“ şi îi făceau un nou elogiu în articolul de fond intitulat „O strălucită viaţă de patriot revoluţionar, de neîntrecut luptător pentru fericirea poporului român“.

 

Mesajul Comitetului judeţean Argeş al P.C.R.

 

Cu cele mai alese sentimente de profundă dragoste, stimă şi preţuire, vă rugăm să ne permiteţi, mult stimate şi iubite tovarăşe NICOLAE CEAUŞESCU, să ne unim în gând cu ţara şi să vă adresăm din Argeşul străbun, la aniversarea zilei dumneavoastră de naştere şi a peste 55 de ani de glorioasă activitate revoluţionară, cele mai calde şi respectuoase felicitări, împreună cu urarea fierbinte de multă sănătate şi viaţă îndelungată, de nesecată putere de muncă, spre binele şi prosperitatea României socialiste, spre ridicarea ei în glorie şi măreţie, pe cele mai luminoase culmi ale socialismului şi comunismului…  Comuniştii, toţi oamenii muncii din judeţul Argeş, asemenea întregului nostru partid şi popor, exprimă şi de această dată cele mai profunde sentimente de mândrie patriotică pentru modul strălucit în care România, dumneavoatră, mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu – personalitate proeminentă a epocii contemporane – contribuiţi la soluţionarea marilor probleme ale lumii, la instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, a unui climat de înţelegere, colaborare şi cooperare între toate popoarele, pentru dezarmare şi pace, pentru triumful socialismului şi comunismului. În acest moment sărbătoresc, în numele comuniştilor, al tuturor oamenilor muncii din judeţul nostru, vă adresăm din nou, mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, cele mai vii mulţumiri pentru măreţele înfăptuiri obţinute sub strălucita dumneavoastră conducere şi pentru tot ce este proiectat să se înfăptuiască în viitor şi vă exprimăm recunoştinţa nemărginită pentru grija şi ajutorul neprecupeţit pe care ni-l acordaţi permanent, pentru uriaşa dumneavoastră contribuţie la făurirea Argeşului modern şi prosper de astăzi. LA MULŢI ANI! Mult iubite şi stimate tovarăşe NICOLAE CEAUŞESCU. COMITETUL JUDEŢEAN ARGEŞ AL P.C.R.“

 

Din Argeş, fierbinte omagiu. Vibrante mesaje de felicitare, urări de sănătate, fericire şi viaţă îndelungată adresate de oamenii muncii din judeţul nostru

 

„La aniversarea zilei dumneavoastră de naştere – se spune în telegrama Comitetului municipal Piteşti al P.C.R. – și a peste 55 de ani de eroică activitate revoluţionară, Comitetul municipal de partid Piteşti, exprimând dorinţa unanimă a comuniştilor, a tuturor locuitorilor de pe aceste străvechi meleaguri, vă adresează cu profundă recunoştinţă şi adâncă preţuire, cele mai călduroase mulţumiri pentru laborioasa dumneavoastră activitate, pe care o consacraţi cu atâta dăruire propăşirii continue a patriei şi fericirii poporului român, triumfului socialismului şi păcii în întreaga lume.“

 

Comitetului orăşenesc de partid Câmpulung

 

Într-o unitate de cuget şi simţire cu întregul nostru popor, comuniştii, toţi locuitorii oraşului Cîmpulung – se spune în telegrama Comitetului orăşenesc de partid Cîmpulung – ne îndreptăm în acest moment aniversar cele mai alese gânduri şi sentimente către dumneavoastră, mult stimate tovarăşe Nicolae Ceauşescu, eminent conducător al partidului şi statului, erou între eroii patriei, ctitior al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, şi vă aducem un vibrant omagiu pentru eroica activitate revoluţionară consacrată de peste cinci decenii ridicării patriei noastre pe noi trepte de glorie şi măreţie, de progres şi civilizaţie.“

 

Comitetului orăşenesc de partid Curtea de Argeş

 

În aceste momente de mare sărbătoare, locuitorii oraşului Curtea de Argeş – se spune în telegrama Comitetului orăşenesc de partid Curtea de Argeş – care, asemenea întregii ţări, a cunoscut un vast proces de dezvoltare, vă înconjoară cu toată căldura şi îşi exprimă nemărginita admiraţie faţă de meritele dumneavoastră fără seamăn, mult iubite şi stimate tovarăşe Nicolae Ceauşescu, eminent om politic şi de stat, care întruchipaţi cele mai alese virtuţi ale poporului român, erudit om de ştiinţă şi cultură, făcând legământ solemn de a acţiona fără preget, ca adevăraţi revoluţionari, pentru a spori neîncetat măreţia şi gloria epocii care vă poartă numele, de a înfăptui neabătut sarcinile ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea şi Conferinţei Naţionle ale partidului, pentru a întâmpina cu noi succese cea de a 45-a aniversare a revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă şi cel de al XIV-lea Congres al partidului.“

 

Comitetului orășenesc de partid Costești

 

În această memorabilă zi – se spune în telegrama Comitetului orășenesc de partid Costești – când întregul popor sărbătorește aniversarea zilei de naștere a celui mai iubit fiu al poporului, dînd glas sentimentelor noastre de nețărmurită dragoste și vie recunoștință, permiteți-ne să vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar gerenral, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în toate domeniile de activitate, în ridicarea calității și a nivelului tehnic al produselor, punînd în centrul preocupărilor creșterea eficienței și rentabilității întregii activități economico-sociale.“

 

Comitetului orăşenesc de partid Topoloveni

 

Cu cele mai alese sentimente de dragoste, respect şi preţuire, vă rugăm să ne permiteţi, mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, să fim purtătorii gîndurilor de nemărginită recunoştinţă şi admiraţie pe care vi le poartă comuniştii, toţi oamenii muncii din oraşul Topoloveni – se spune în telegrama Comitetului orăşenesc de partid Topoloveni – să vă adresăm cele mai respectuoase şi călduroase felicitări de viaţă îndelungată, alături de toţi cei care vă sînt apropiaţi şi dragi şi, totodată strămoşescul „La mulţi ani!”.

 

Victor Jigman, director adjunct ICE Auto-Dacia: „Preţuirea întregii lumi pentru înţeleapta politică externă românească“

 

Printre semnatarii scrisorilor laudative publicate se numărau, imediat după Nicolae Zevedei, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Piteşti, şi nume sonore ce mai târziu, care au făcut o astfel de istorie, în business-ul capitalist şi politica postdecembristă. Printre ei, Victor Jigman, pe atunci director adjunct ICE Auto-Dacia, care scria despre „Preţuirea întregii lumi pentru înţeleapta politică externă românească. În cei peste 23 de ani, care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului şi în planuzl politici externe, s-a deschis o operă nouă, în care România, poporul nostru, îşi regăseşte adevărata identitate de aspiraţie… La ceas aniversar, urăm conducătorului nostru, arhitectul acestei politici, eroului păcii mondiale, multă sănătate şi putere de muncă pentru triumful ideilor sale generoase de făurire a unei lumi mai bune şi mai drepte pe planeta noastră. Victor Jigman, director adjunct ICE Auto-Dacia“.

 

Dragostea şi recunoştinţa tineretului argeşean

 

Cu neţărmuită dragoste şi recunoştinţă îşi îndreaptă astăzi gândurile tinerii patriei noastre spre secretarul general al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Dintr-un asemenea sentiment s-a realizat una dintre cele mai frumoase manifestări omagiale prin care, în aceste zile, fiii Argeşului cinstesc, odată cu întreaga ţară, aniversarea îndelungatei activităţi revoluţionare şi a zilei de naştere a tovarăşului Nicoale Ceauşescu. Aceasta a avut loc la C.C.S. Piteşti în organizarea comitetului judeţean şi municipal U.T.C., C.J.C.E.S. Argeş şi Consiliul Judeţean al sindicatelor, cu participarea unui număr mare de tineri din întreprinderi şi şcoli. Au participat, de asemenea, reprezentanţi ai organelor locale de partid şi de stat, fruntaşi în muncă din întreprinderi şi instituţii.

 

Vibrante manifestări omagiale

 

De la Câmpulung, mai reţinem şi medalionul politic ce a avut loc la Casa orăşănească de cultură „Nicolae Ceauşescu – prestigioasă personalitate a vieţii internaţionale contemporane”; de la Topoloveni – simpozionul „Gândirea realistă, constructivă, profund revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind evoluţia vieţii internaţionale şi soluţionarea problemelor lumii contemporane” şi recitalul de poezie „Partid şi ţară – o unică voinţă”, iar de la Costeşti, simpozionul „Un om, o epocă, o ţară”, urmat de un spectacol. Numeroşi tineri din Piteşti au participat la manifestările pe această temă organizate de către C.C.S.T.T., printre care: simpozionul „Expunerea tovarăşului Nicolae Ceaşescu la marele forum democratic din noiembrie 1983 – strălucită contribuţie la îmbogăţirea tezaurului politico-ideologic al paridului, a teoriei şi practicii construcţiei socialiste”, urmat de filmul „O viaţă închinată fericirii poporului”. Palatul culturii din Piteşti a venit în întâmpinarea interesului colectivelor de cetăţeni cu mai multe manifestări organizate la locurile de muncă: la „Argeşeana” – expunerea „Revoluţia tehnico-ştiinţifică şi dezvoltarea relaţiilor politice în lumea contemporană în viziunea tovarăşului Nicolae Ceauşescu”; la Cooperativa „Muncă şi artă” – expunerea „Tovarăşul Nicolae Ceauşescu – făuritor de epocă nouă în dezvoltarea socialistă a patriei noastre”; la Direcţia judeţeană PTT – comentariul „Gândirea realistă, revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la evoluţia vieţii internaţionale”.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI