Cadourile, inclusiv TICHETELE CADOU, oferite de angajatori salariaţilor cât şi cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum si tichetele cadou oferite salariatelor de 8 martie se acordă cu respectarea prevederilor Legii nr. 193/2006 şi a normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor acesteia aprobate prin HG nr. 1317/2006.

În sensul impozitului pe venit, potrivit legii, acestea sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăseste 150 lei. Limita de 150 lei se aplică separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevăzute, pentru fiecare angajat şi pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar si în cazul în care părinţii lucrează la acelaşi angajator. Partea care depăseste limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii. Valoarea tichetelor cadou acordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite.

În sensul contribuţiilor sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăseste 150 lei. Partea care depăşeşte limita de 150 lei reprezintă venit din salarii şi se cuprinde în baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii.

În sensul impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale, cheltuielile reprezentând cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora se încadrează în categoria cheltuielilor sociale care sunt deductibile limitat la determinarea profitului impozabil în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

ATENŢIE : Tichetele cadou acordate potrivit legii salariaţilor, ALTELE decât cele acordate cu ocazia ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase sau cu ocazia zilei de 8 martie, sunt considerate  avantaje şi se iau in calcul la stabilirea impozitului pe venitul din salarii dar nu intră in baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii (art. 76 alin.(3) lit. h), art. 142 lit. r) din Codul fiscal, pct. 5 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a art. 142 lit. b din Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016)

ATENŢIE:  Potrivit prevederilor pct. 34 alin.(1) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a art. 114 alin.(1) din Codul fiscal, TICHETELE CADOU ACORDATE PERSOANELOR FIZICE IN AFARA UNEI RELAŢII GENERATOARE DE VENITURI DIN SALARII sunt incluse in categoria veniturilor din alte surse. In această situaţie plătitorul de venit are următoarele obligaţii:
・    să calculeze şi să reţină  impozitul pe venit prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului realizat sub formă de tichete cadou;
・    să declare impozitul reţinut la sursă prin formularul 100 „ Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat ” şi să-l plătească până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei in care au fost acordate tichetele cadou;
・    să depună formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit” până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului următor celui in care s-au acordat tichetele cadou (Art. 115, art. 132 din Codul fiscal).

Persoanele fizice beneficiare de tichete cadou nu datorează contribuţia de asigurări sociale. In anul 2016 persoanele fizice pentru veniturile lunare realizate sub formă de tichete cadou, cu valori  mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă nu realizează
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;b) venituri din pensii, definite conform art. 99; c) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;        d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9); g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103; i) indemnizaţii de şomaj; j) indemnizaţii pentru creşterea copilului; k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de organul fiscal competent prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (formularul 205).

Comments

comments