Îndreptarea erorilor materiale din titlurile de proprietate va putea fi făcută fără a se apela la acţiune în instanţa de judecată, începând din această toamnă. Proprietarii vor putea solicita această schimbare reprezentanţilor Oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, fără să se mai adreseze instanţei. Agenţia de Cadastru a modificat regulamentul de avizare pentru a permite, în anumite cazuri, oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară să corecteze greşelile din titlurile de proprietate, la cererea posesorilor sau din oficiu. Astfel, oficiile teritoriale pot soluţiona următoarele erori datorate transcrierii greşite a titlurilor de proprietate: erori de scriere a numelui şi prenumelui faţă de procesul verbal şi anexe; erori cu privire la numărul de tarla/parcelă, număr unitate amenajistică (UA)/unitate de producţie (UP); erori cu privire la vecinătăţi; erori ale suprafeţelor parcelelor, fără modificarea suprafeţei total atribuite; alte erori cu privire la identificare cadastrală a parcelei, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei. Pentru ca Oficiul să remedieze greşelile, solicitantul trebuie să depună următoarele documente: cererea, care trebuie să indice obligatoriu numărul şi data emiterii titlului de proprietate supus corectării; referatul de îndreptare eroare materială întocmit de inginerul-şef şi aprobat de director, care trebuie să conţină numărul şi data hotărârii comisiei judeţene în baza căreia a fost emis titlul de proprietate supus corectării, eroarea materială şi conţinutul corectării şi titlul de proprietate, în original. Însă modificarea suprafeţei totale atribuite în plus sau în minus faţă de cea reconstituită nu poate fi soluţionată în condiţiile menţionate mai sus şi se realizează prin hotărâre judecătorească definitivă

Comments

comments

DISTRIBUIȚI