Direcţia Judeţeană de Statistică Argeș angajează! Mai multe posturi vacante, cu sau fără vechime. Direcţia Judeţeană de Statistică Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (01.07.2020 – 30.09.2021) a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

-expert II, post vacant, contractual, pe perioadă determinată (2 posturi), (01.10.2020-31.12.2021);
-expert debutant, post vacant, contractual, pe perioadă determinată (3 posturi), (01.10.2020 -31.12.2021).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-Expert II, post vacant, contractual, pe perioadă determinată (2 posturi), (01.10.2020-31.12.2021):
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 1 an; cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul statisticii agriculturii; abilități în operarea pc PC desktop și tabletă; disponibilitate de a se deplasa pe teren.

– Expert debutant, post vacant, contractual, pe perioadă determinată (3 posturi), (01.10.2020 -31.12.2021):
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii; fără condiții de vechime; cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul statisticii agriculturii; abilități în operarea pe PC desktop și tabletă; disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 15 septembrie 2020, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 23 septembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
– 24 septembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene de Statistică Argeș, cu sediul în Pitești, strada Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș, telefon 0248/217.211.

 

Comments

comments