Guvernul răspunde cetăţenilor.

Cetățenii ne întreabă ce pot face și care sunt prevederile legale în baza cărora pot solicita transferul unor instrumente financiare – acțiuni/titluri de valoare – pe numele lor, în cazul în care rudele decedate dețineau astfel de investiții.

Guvernul răspunde: Potrivit dispozițiilor art. 81 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea Depozitarului Central[1], acesta poate opera transferuri directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, ca efect al succesiunii.

Operațiunea transferurilor directe asupra instrumentelor financiare din contul unei persoane decedate în conturile moștenitorilor, la cererea acestora, se realizează la sediul Depozitarului Central SA, în baza următoarelor documente:

-cerere pentru efectuarea transferului direct;
– împuternicire notarială, în cazul în care operarea transferului pentru cauză de moarte se efectuează la solicitarea persoanei împuternicite în acest sens;
– copia certificatului de deces;
– copia certificatului de moștenitor;
– hotărârea judecătorească de deschidere a succesiunii și/sau împărțire a masei succesorale;
– actele de identitate ale moștenitorilor
– actul de partaj autentificat de notar
– cerere de înregistrare între moștenitori, semnată de toți moștenitorii în fața unui operator autorizat și Depozitarul Central;
– dovada achitării tarifului aferent operațiunii de transfer pentru cauză de moarte.

Instituție fundamentală a pieței de capital din România, care asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor bursiere, precum și evidența registrelor societăților emitente. Depozitarul Central este o societate pe acțiuni, membră a grupului Bursa de Valori București (BVB), care prestează servicii emitenților, intermediarilor și deținătorilor de instrumente financiare.

Comments

comments