Avocat Cristina Leţu: Ineficacitatea testamentelor. Cauze şi consideraţii generale

Noţiunea generală de „ineficacitate a legatelor” desemnează ipotezele în care dispoziţia testamentară prin care testatorul a instituit unul sau mai multe legate este lipsită de efecte juridice din cauze prevăzute de lege.

1. Prima cauză de ineficacitate la care ne vom referi este nulitatea absolută sau relativă a testamentului.
Aceasta intervine în caz de nerespectare a regulilor de formă sau de fond prevăzute de lege pentru validitatea lor, de exemplu bunul care formează obiectul testamentului nu mai există în momentul întocmirii actului, testatorul nu mai avea capacitatea de a dispune etc.
Anularea sau constatarea nulităţii testamentului urmează regimul de drept comun al nulităţilor iar acţiunea având acest obiect se introduce la instanţele de judecată în termen de 18 luni de la data deschiderii moştenirii.

2. Testamentul născut în mod valabil poate deveni ineficace prin efectul revocării lui exprese sau tacite făcute de către testator.
Revocarea expresă a legatului poate fi făcută de testator până în ultima clipă a vieţii, în tot sau în parte, printr-un act notarial sau prin alt testament ulterior.

Revocarea tacită rezultă indirect, dar neîndoielnic,din anumite fapte sau acte săvârşite de testator sau cunoscute de el. De exemplu, ulterior întocmirii testamentului care are ca obiect un bun imobil, testatorul înstrăinează bunul respectiv sau testatorul distruge voit bunul pe care îl testase anterior.

3. Revocarea testamentului poate fi făcuta şi pe cale judecătorească, dar de data aceasta titularii acţiunii pot fi doar persoanele care, în caz de admitere urmează să beneficieze de moştenire, de exemplu moştenitorii legali sau creditorii defunctului.
Potrivit legii, revocarea judecătorească poate fi pronunţată, de exemplu, în cazul în care legatarul a atentat la viaţa testatorului, a unei persoane apropiate lui ori când se face vinovat de fapte penale săvârsite împotriva persoanei testatorului sau a patrimoniului acestuia etc.

Dreptul la acţiunea în revocarea judecătorească a legatului pentru ingratitudine se prescrie în termen de un an de la data la care moştenitorul a cunoscut fapta de ingratitudine.

4. Caducitatea legatelor este o altă cauză de ineficacitate şi constă într-o imposibilitate de executare a testamentului, instituit valabil de către testator şi nerevocat de acesta, ca urmare a unor împrejurări străine de voinţa testatorului.

Cauzele de caducitate a testamentului sunt limitativ prevăzute de lege: legatarul nu mai este în viaţă la data deschiderii moştenirii; legatarul este incapabilitate a primi legatul la data deschiderii moştenirii; legatarul este nedemn; legatarul renunţă la legat; legatarul decedează înainte de îndeplinirea condiţiei suspensive ce afectează legatul, dacă acesta avea un caracter pur personal; bunul care formează obiectul legatului cu titlu particular a pierit în totalitate în timpul vieţii testatorului şi din motive care nu ţin de voinţa acestuia.

Atenţie: Orice persoană fizică poate dispune liber de bunurile care alcătuiesc patrimoniul sau dar în acelaşi timp, nimeni nu poate fi obligat să lase o moştenire.

Totodată, dreptul de dispoziţie prin testament asupra patrimoniului poate fi exercitat numai cu anumite limitări prevăzute de lege pe care le vom prezenta într-un articol viitor.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here