Avocat Cristina Leţu: Executarea silită a contractelor de credit bancar cesionate recuperatorilor de creanțe și contestația la executare

Există numeroase situații când banca unde a fost încheiat contractul de credit bancar a cesionat creanțele rezultate din acesta către terțe societăţi comerciale, specializate în recuperarea creanțelor bancare și nu numai.

Întrebarea care s-a ivit este aceea de a ști dacă aceste terțe societăți cesionare pot demara proceduri de executare silită împotriva celor care au contractat credite bancare neperformante.

În doctrină, și mai ales la nivelul jurisprudenței, această măsură a generat numeroase polemici, opinia majoritară fiind în sensul că demersul menționat s-ar situa sub aria legalității, atât din perspectiva normelor generale de drept, cât și prin prisma legislației specifice.

În acest context și reținând numărul mare de debitori ale căror debite au fost cedate către diverse entități, problematica adusă în discuție prezintă interes sporit.

În conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, fiind titluri executorii hotărârile judecătorești și orice alte hotărâri sau înscrisuri cărora legea le conferă caracter executoriu și care pot fi puse în executare conform legii. Contractul de credit bancar este titlu executoriu nu însă şi contractul de cesiune.

Cesiunea de creanțe este un contract consensual, care se încheie valabil din momentul realizării acordului de voință, însă, ca instrument juridic care conferă societatiilor „recuperatoare” calitatea de creditor al obligației pecuniare, contractul de cesiune de creanță nu are natura juridică a unui contract de garanție (reală sau personală).

Ca urmare, nu se poate extrapola caracterul de titlu executoriu în privința cesiunii de creanță și nu se poate solicita demararea executării silite in virtutea acestora.

Modalitatea legală de a vă apăra împotriva executărilor silite încuviințate în baza contractelor de cesiune a creanțelor bancare este contestaţia le executare.

Termenul de formulare a acesteia este de 15 zile și curge de la data la care executorul judecătoresc v-a transmis încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data de la care ați luat la cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu ați primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data de la care ați primit comunicarea sau după caz înștiințarea privind înființarea popririi ori de la data de la care aţi luat la cunostință de actul de executare pe care îl contestați.

Pe calea contestației la executare, în cazul în care aceasta a fost încuviințată fără a exista titlu executoriu, după cum am aratat, trebuie solicitată și anularea încheierii de încuviinţare a executării.

Contestaţia la executare se timbrează la valoarea debitului urmărit, fără a depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată.

Într-o altă ordine de idei, învederăm faptul că termenul general de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel iar acesta începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

Mai exact, dacă banca sau cedentul, societatea recuperatoare, nu încep procedura de recuperare a sumelor de bani în termen de 3 ani de zile de la ultima plată efectuată de dvs., atunci creditul neperformant, cel cu executare succesivă, este prescris.

Invocarea presripției în materia executării silite se face tot pe calea executării silite.

Vă sfătuim să acordați atenție sporită tuturor actelor, somațiilor etc.pe care le primiți de la societăţile „recuperatoare de creanțe” și să apelați la ajutor de specialitate juridică întrucât în practică au fost multe cazuri când cei executați pentru o datorie prescrisă, din necunoaștere, au efectuat plăți parțiale, aceasta echivalând, potrivit legii, cu o recunoaștere a datoriei.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here