1. Ce este contractul de vânzare cu clauză de întreținere?

Prin contractul de întreținere, una dintre părți înstrăinează un bun sau plătește o sumă de bani, iar cealaltă parte se obligă să-i asigure întreținerea în natură (locuință, hrană, îmbracăminte, îngrijiri medicale etc.) pe timpul vieții iar după moarte să o înmormânteze.

În ipoteza înstrăinării unui bun în schimbul întreținerii (această ipoteză se întâlnește frecvent în practică), contractul se mai numește și vânzare cu clauză de întreținere.

2. Cine încheie contractul de vânzare cu clauză de întreținere?

Potrivit legiuitorului, contractul de vânzare cu clauză de întreţinere se încheie în formă autentică, adică la notarul public, sub sancţiunea nulităţii absolute.
Dacă prin contract s-a prevăzut durata întreţinerii, atunci întreţinerea se datorează pentru durata stabilită de comun acord de către părţi.

În schimb, dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii

3. Cine pot fi părți în contractul de vânzare cu clauză de întreținere?

Obligația de întreținere poate fi constituită în beneficiul mai multor persoane și pot fi obligate mai multe persoane la întreținere. În caz de pluralitate de creditori, dacă nu s-a convenit altfel, obligaţia de întreţinere trebuie executată integral faţă de toţi creditorii, întinderea şi valoarea prestaţiei fiind în funcţie de necesităţile şi durata vieţii tuturor creditorilor.

În caz de pluralitate de debitori, în lipsa unei stipulaţii contrare, fiecare dintre ei poate fi obligat să execute obligaţia de întreţinere, în schimb şi prestarea întreţinerii de către oricare dintre ei este liberatorie pentru toţi debitorii.

Neexecutarea faţă de unul dintre creditori poate determina rezoluţiunea întregului contract. Tot astfel, dacă întreţinerea este asigurată de un debitor, creditorul nu poate cere rezoluţiunea contractului în privinţa celorlalţi debitori.

4. Ce garanţii oferă legea în beneficiul creditorului obligației de întreținere?

Pentru garantarea obligației de întreținere, legea instituie în beneficiul celui întreținut un privilegiu sau, după caz, o ipotecă legală asupra bunului vândut.
Facem precizarea că debitorul obligaţiei de întreţinere este ţinut de obligaţia de întreţinere până la decesul persoanei în favoarea căreia a fost constituită obligaţia de întreţinere, oricât de împovărătoare ar putea deveni prestarea acesteia.

5. Ce se întamplă în caz de neexecutare a obligației de întreținere?

Creditorul obligaţiei de întreţinere poate cere instanței de judecată rezoluţiunea contractului de vânzare cu clauză de întreținere, dacă debitorul obligaţiei nu depune garanţia promisă în vederea executării obligaţiei sale ori o diminuează.
Debitorul obligaţiei de întreţinere nu se poate libera de această obligaţie oferind restituirea bunului şi renunţând la restituirea întreţinerii prestate.

Totodată, în cazul în care instanța de judecată pronunță rezoluțiunea contractului de vânzare cu clauză de întreținere pentru neexecutarea cuplabilă a obligației de întreținere, debitorul nu poate obține restituirea prestațiilor de întreținere deja executate.

6. Poate fi înlocuită întreținerea prin rentă și astfel evitată rezoluțiunea contractului de vânzare cu clauză de întreținere?

Obligația de întreținere trebuie executată în natură. Însă, pe parcursul derulării contractului pot aparea situații când, dependent sau independent de voinţa părților, prestarea sau primirea în natură a întreținerii nu mai poate continua. Cauzele care pot conduce spre această situație pot fi dintre cele mai diferite: schimbarea domiciliului uneia dintre părți, cu consecinţa mutării acesteia într-o altă localitate, diferende între părțile contractuale, refuzul creditorului de a primi întreținerea, decesul întreținătorului etc.

În atare situații, se poate proceda la înlocuirea obligației, în sensul că întreținerea nu se va mai presta în natură ci prin plată periodică a unor sume de bani.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

Comments

comments