1.Clauza de neconcurență

La încheierea contractului de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot să negocieze și să cuprindă în contract o clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca, după încetarea contractului de muncă, să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său,în schimbul unei indemnizații de neconcurență lunare, pe care angajatorul se obligă să o platească pe toată perioada de neconcurență.

Esential este ca această clauză să fie prevazută expres în contract, înscrisă, fie inițial cu ocazia încheierii lui, fie ulterior, pe parcursul executării sale; în niciun caz ea nu poate fi subînţeleasă sau dedusă.

Pentru a fi valabilă,în cuprinsul contractului trebuie prevăzute:
・ în mod concret activitățile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului
・ cuantumul indemnizației lunare plătită de angajator celui în cauză: indemnizația se negociază și se acordă în cuantum de cel puțin 50 % din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
・ perioada pentru care clauza își produce efectele,ce poate fi de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă
・ terții în favoarea cărora se interzice prestarea activității
・ aria geografică (localitatea, județul etc.) unde salariatul poate fi în reală competiție cu angajatorul.

Sancțiunea care intervine în cazul nerespectării, cu vinovăție, a clauzei în discuție constă în aceea că salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizației și, după caz la daune interese, corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului, el având astfel o raspundere patrimonială față de acesta.

2. Clauza de mobilitate

Părțile pot stabili, în considerarea specificului muncii, ca executarea obligațiilor de serviciu de către salariat să nu se realizeze într-un loc stabil de muncă, beneficiind în schimb de prestații suplimentare în bani sau în natură.

Clauza de mobilitate poate fi înscrisă în contractul individual de muncă cu ocazia încheierii lui sau poate forma obiectul unui act adițional, încheiat ulterior.

În toate cazurile ea este rezultatul negocierilor și al acordului de voință al parților.

Mobilitatea va presupune delegări frecvente ale salariatului și poate, uneori, detașarea lui sau “transferarea“ într-un compartiment sau subunitate a angajatorului.

Clauza de mobilitate trebuie să conțină nu numai mențiunea că salariatul își va îndeplini obligațiile de serviciu în mai multe locuri de muncă, cu evidențierea unităților, subunităților, localităților etc., dar va trebui să conțină și natura ori cuantumul prestațiilor suplimentare în bani sau în natură la care salariatul are dreptul (cheltuieli de transport, cazare, masă, eventual sporuri la salariu etc.)

Va trebui să se precizeze că mobilitatea salariatului, deplasările lui, nu vor afecta felul muncii şi nici salariul.

3. Clauza de confidențialitate

Prin intermediul ei părțile convin ca, pe toată durata contractului și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective sau în cele individuale de muncă.

Reglementarea clauzei de confidențialitate se justifică prin aceea că părțile, cu ocazia încheierii și apoi executării contractului, iau cunoștință de date și informații provenind de la fiecare dintre ele.

Unele dintre acestea au, evident, un caracter confidențial. Pentru a-și proteja reciproc interesele, părțile pot negocia și introduce în contractul lor o atare clauză.

Sancțiunea care se aplică în caz de nerespectare a obligației asumate de oricare dintre părți constă în plata de daune interese iar în sarcina salariatului poate genera și răspunderea disciplinară.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

Comments

comments