APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti angajează inginer proiectant la Serviciul GIS Proiectare

S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer proiectant în domeniul reţelelor de apă şi de canalizare la Serviciul GIS Proiectare.

 

Sarcinile de bază ale postului de inginer proiectant constau în realizarea documentaţiilor tehnice pentru toate fazele de proiectare necesare pentru executarea lucrărilor tehnico-edilitare de reabilitare, modernizare şi extindere a infrastructurii de apă şi apă uzată, în conformitate cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare, precum şi monitorizarea / participarea la toate fazele proiectului (Studiu de Fezabilitate / Proiect Tehnic / Detalii de Execuţie / Caiet de Sarcini) şi asigurarea de  asistenţă tehnică pe toată perioada execuţiei.

Condiţiile pentru participare la concurs sunt: studii superioare de lungă durată de profil tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare; experienţă profesională relevantă în proiectare; cunoştinţe temeinice de operare pe calculator (MS Office) şi utilizare a programelor de proiectare asistată de calculator (AUTOCAD, DOCLIB sau similar, ARCHICAD).

Concursul constă într-o probă scrisă ce include şi proba practică (utilizarea programelor AUTOCAD, DOCLIB sau similar, ARCHICAD) şi un interviu.
Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea ”Anunţuri”.

Candidaturile însoţite de actele doveditoare de îndeplinire a condiţiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copii ale actelor de studii: diploma de licenţă; certificate de absolvire, după caz; CV (cu evidenţierea activităţilor specifice de proiectare derulate); copia carnetului de muncă şi adeverinţe de vechime în muncă) se vor depune la registratura societăţii situată în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 27.08.2015, orele 16.30.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399 zilnic, între orele 08.00-16.30. Persoană de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here