Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi masă lemnoasă fasonată pentru producţia anului 2016.

Organizatorul licitaţiei: Directia Silvica Arges, str. Trivale nr. 82, Mun. Pitesti, jud. Arges, tel.0248/213434;fax 0248/214099, e-mail office@silvapit.ro

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 10 mai 2016, ora 10.00.

Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de sedinte a Directiei Silvice Arges, strada Trivale, nr. 82, Pitesti, Judetul Arges.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Data şi ora organizării preselecţiei: 05 mai 2016, ora 10.00.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 04 mai 2016, ora 16.30.

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro.

 

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 8048 m3, din care pe natură de produse:

 – produse principale: 3367 (m3);

 – produse secundare: 4646 (m3);

 – produse de igiena: 0 (m3);

– produse accidentale: 35 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– răşinoase: 3467 (m3);

– fag: 2245 (m3);

– stejari: 940 (m3);

– diverse tari: 753 (m3);

diverse moi: 643 (m3).

 Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 2177.29 m3, din care pe sortimente:

– lemn pentru cherestea: 1293.43 (m3);

– lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: 235.55 (m3);

– lemn de foc: 648.31 (m3);

 şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

 – răşinoase: 929.69 (m3);

– fag: 733.07 (m3);

– stejar, gorun: 235.36 (m3);

– cer, gârniţă: 17.94 (m3);

salcâm: 17.86 (m3);

– cireş: 27.66 (m3);

– paltin: 118.7 (m3);

– tei: 2 (m3);

plop: 26 (m3)

– frasin: 19.04 (m3);

– nuc: 1 (m3);

– diverse tari: 40.97 (m3);

– diverse moi: 8 (m3).

Masa lemnoasă pe picior si fasonata oferită spre vânzare de la O.S. Aninoasa, Cotmeana, Curtea de Arges, Domnesti, Musatesti, Suici, Vidraru provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).

Masa lemnoasă pe picior si fasonata oferită spre vânzare de la O.S. Campulung ,Costesti , Pitesti si Topoloveni provine din fondul forestier proprietate publică a statului, necertificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).

Masa lemnoasă pe picior si fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi , în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare ( pot face obiectul negocierii p. 507-OS -OS Suici – masa lemnoasa pe picior si loturile/partizile marcate pe lista de licitatie cu nr. 2 la coloana cu nr. licitatiei -in cazul masei lemnoase fasonate ).

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul Directiei Silvice Arges începând cu data de: 03.05. 2016.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Pentru participarea la licitatie , solicitantul trebuie să depună, anterior datei preselecţiei, o cerere de înscriere la licitaţie, la care trebuie să anexeze următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic:

a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici;

b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini;

c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat de oficiul registrul comerţului, prin serviciul online Info Cert , cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data preselecţiei ( certificatul constatator se poate obtine accesand adresa :

 https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert#s4

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;

e) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic/grupului de operatori economici, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini;

f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. e) din HG 924/2015;

g)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici privind capacitatea proprie de procesare pentru operatorii economici care cumpara masa lemnoasa in conditiile art.7 din HG 924/2015;

h) atestarea capacitatii de industrializare a lemnului fasonat pentru producatorii din industria mobilei conform art.71 alin (2) din HG 924/2015.

Documentele prevăzute mai sus se depun la registratura Directiei Silvice Arges sau se pot trimite prin poştă, fax (la nr. 0248214099) sau prin poşta electronică în format pdf (la adresele fond@silvapit.ro, office@pitesti.rosilva.ro, office @silvapit.ro), pana cel mai tarziu la data de 04.05.2016, ora 16.30.

Operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage pierderea garanţiei de contractare aferente , precum si a dreptului de participare la licitatie/negociere pentru partida al carei contract de vanzare -cumparare a facut obiectul rezilierii.

La licitatie se vor oferi si 2 grupaje de partizi la O.S. Pitesti si O.S. Vidraru, evidentiate in lista partizilor.

Lista partizilor şi caietul de sarcini se pot consulta la sediul D.S. Arges , la sediile ocoalelor silvice din subordine si pe internet la adresa www.rosilva.ro .

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. Arges-Birou Tehnic, persoana de contact Irinel ȘUȘALĂ, tel. 0731800338, 0248/213434, fax 0248-214099.

DIRECTOR, ing. Armand CHIRILOIU

 

Comments

comments