Organizatorul licitaţiei: Directia Silvica Arges, str. Trivale, nr. 82, Mun. Pitesti, jud. Arges, tel.0248/213434, fax 0248/214099, e-mail office@silvapit.ro

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 09.11.2015, ora 10.00.

Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Directiei Silvice Arges din str. Trivale nr. 82, Mun. Pitesti, jud. Arges

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor „Rlicitatie publicaegulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecţiei: 04.11.2015 ,ora 15.00

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 04.11.2015, ora 15.00.

Lista (partizilor/loturilor) care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare (partidă/lot/piesă) sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor –・Romsilva, www.rosilva.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie:  899 m3
*din care pe natură de produse: produse principare – 763 (m3) şi produse igiena  – 136 (m3)
* şi respectiv pe specii şi grupe de specii: răşinoase – 136 (m3), fag – 408 (m3), stejari – 24 (m3), diverse specii tari – 80 (m3) şi diverse specii moi – 251 (m3).

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 1299.22 m3
*din care pe sortimente: lemn pentru cherestea – 963.96 (m3),  lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii – 34 ( m3) şi lemn de foc – 295.02 (m3), cherestea – 6.24 (m3)
* şi respectiv pe specii şi grupe de specii: răşinoase – 254.76 (m3), fag – 804.09 (m3), stejar, gorun – 53.21 (m3), cer – 37 (m3), gârniță – 13 (m3), salcam  – 20 (m3), cires – 63.16 (m3), plop  – 3 (m3); diverse specii tari –・33(m3) şi diverse specii moi – 18 (m3).

Masa lemnoasă oferită spre vânzare de la O.S. Aninoasa, Cotmeana, Curtea de Arges, Domnesti, Musatesti, Suici, Vidraru provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca  prin negociere , urmand a fi oferita la o noua licitatie.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 29.10.2015.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Pentru participarea la licitatie, solicitantii vor anexa la cererea de inscriere urmatoarele documente, in copie, certificate pentru conformitate cu originalul: atestatul valabil si cazierul tehnic completate la zi, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice ca nu are datorii restante fata de R.N.P. –€迭omsilva si fata de unitatile acesteia, actul constitutiv al persoanei juridice, documentul care atesta inregistrarea persoanei juridice la O.R.C., Certificat constatator privind acţionariatul, de la Oficiul Registrului Comerţului si pentru persoanele juridice neatestate – antecontractele de prestari servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate pentru adjudecare, incheiate cu persoane juridice atestate.

Reprezentantii persoanelor juridice vor fi imputerniciti in mod legal si vor înscrie în cerere numărul de telefon şi fax, în vederea anunţării rezultatului preselecţiei.

Lista partizilor şi caietul de sarcini se pot consulta la sediul D.S. Arges , la sediile ocoalelor silvice din subordine si pe internet la adresa www.rosilva.ro.

Tariful de participare la licitatie este de 150 lei si se achita la casieria unitatii.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. Arges-Birou Tehnic, persoana de contact Irinel ȘUȘALĂ, tel. 0731800338, 0248/213434, fax 0248-214099.

DIRECTOR
ing. Armand CHIRILOIU

Comments

comments