ANAF precizează: mai mult de cinci contracte de închiriere înseamnă activităţi independente pentru care se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale

6,021 views

Persoanele fizice care închiriază mai mult de cinci locaţii intră sub incidenţa reglementărilor ce se aplică persoanelor fizice autorizate ce obţin venituri din activităţi independente şi datorează impozit pe profit şi contribuţii la fondurile de sănătate şi pensii.

ANAF, prin Administraţia Finanţelor Publice Argeş, face următoarele precizări referitor la declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere.

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. În aplicarea acestei reglementări a fost emis Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2902/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 807/13.10.2016, astfel :

* La stabilirea numărului de contracte se au în vederea contractele de închiriere/subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole.
Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare, indiferent de numărul acestora.
* Obligaţia contribuabililor de înregistrare a contractelor de închiriere/subînchiriere la organul fiscal se menţine şi în acest caz.

* Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităţi independente, şi au următoarele obligaţii :
– conducerea evidenţei contabile, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.
– completarea Registrului de evidenţă fiscală.
– completarea şi depunerea formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”・până la data de 31 ianuarie a anului următor celui în care a fost depăşit numărul de 5 contracte de închiriere.
– completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”・ până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

* Stabilirea plăţilor anticipate şi a impozitului anual datorat se efectuează de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităţi independente, pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, prin emiterea unui singur formular 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale” la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere.

* Organul fiscal va verifica anual persoanele fizice care au în derulare un număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, iar în cazul în care acestea nu au depus formularul 220  va proceda la notificarea lor.
Dacă contribuabilul nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, organul fiscal stabileşte plăţile anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent, având în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aflate în derulare la 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, indiferent de numarul acestora.

* În cazul contractelor încheiate între părţi în care venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională aa României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.
În cazul în care, la sfârşitul unui an fiscal, persoanele fizice au în derulare un număr mai mic sau egal de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, începând cu anul următor determină şi declară venitul net estimat/realizat potrivit regulilor aplicabile pentru categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Comments

comments