Acordarea serviciilor la distanţă este unul dintre obiectivele specifice ale ANAF în strategia de îmbunătăţire a relaţiei dintre contribuabili şi autorităţile fiscale. Prin Ordinul ministrului ministrului finantelor publice nr.660/2017, publicat în Monitorul Oficial nr.368/17 mai 2017 a fost aprobată procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică. Ordinul a intrat în vigoare la 1 iunie 2017 şi a abrogat prevederile OMFP nr.1154/2014.

*** CE ESTE Spaţiul Privat Virtual ?

Serviciul «Spaţiul privat virtual» denumit în continuare SPV constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică a unui spaţiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestuia.

Prin SPV persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot transmite Ministerului Finanţelor Publice/organul fiscal central şi cereri, înscrisuri sau documente.

Serviciul Spaţiu Privat Virtual a fost creat iniţial pentru persoanele fizice, iar acum a fost extins şi pentru persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Astfel, pe lângă persoanele fizice, şi persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot opta pentru a li se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central.

Prin SPV sunt comunicate şi alte documente sau informaţii, în măsura în care acestea sunt deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate şi sunt prevăzute în procedură.

Accesarea SPV reprezintă opţiune în sensul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal.

*** Avantajele utilizării SPV

・ Serviciul SPV este o alternativă la comunicarea prin postă sau la ghiseu.
・ SPV este disponibil 24 de ore din 24.
・ Documentele comunicate prin SPV au aceeasi putere juridica cu cele comunicate prin posta sau la ghiseu. Din acest motiv, documentele comunicate prin SPV nu se mai comunica prin alte mijloace.
・ Ca si comunicarea prin posta sau comunicarea la ghiseu, si comunicarea prin SPV isi are particularitatile sale, care o diferentiaza de alte modalitati de comunicare.

*** CUM SE FACE identificarea electronică?

Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică se pot identifica în mediul electronic astfel:
a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
b) cu certificatul calificat deţinut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
c) cu certificatul calificat deţinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
d) cu certificatul calificat deţinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

Persoanele fizice care dețin certificat calificat se pot identifica în mediul electronic astfel:
a) cu certificatul calificat al persoanei fizice;
b) cu certificatul calificat al împuternicitului.

În scopul accesului la SPV persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică pot desemna un împuternicit în condiţiile art. 18 din Codul de procedură fiscală.

Persoanele fizice care nu dețin certificat calificat și nu au obligația deținerii acestuia dar optează pentru utilizarea SPV prin intermediul unui imputernicit, se identifică în mediul electronic prin intermediul certificatul calificat al împuternicitului. Reprezentantul desemnat este persoana fizică, angajat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică,
desemnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică, pentru înregistrarea şi utilizarea SPV.

Ori de câte ori se schimbă reprezentantul legal sau reprezentantul desemnat, în vederea accesului la SPV, noul reprezentant legal sau reprezentant desemnat al unei persoane juridice sau al unei entităţi fără personalitate juridică, înregistrată ca utilizator SPV, trebuie să dispună, deîndată, măsuri privind înregistrarea unei alte persoane, titular al unui certificat calificat și radierea înregistrării persoanei schimbate.

Revocarea împuternicirii şi revocarea desemnării reprezentantului operează faţă de Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, în SPV sau la organul fiscal central competent.

Utilizarea SPV prin împuternicit sau prin reprezentantul desemnat este posibilă dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a) împuternicirea sau mandatul de reprezentare este generală/general pentru toate operațiunile din SPV;
b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare conține acordul cu privire la accesul la informațiile referitoare la istoricul acţiunilor anterioare din SPV al persoanei reprezentate;
c) sunt acceptați Termenii şi condiţiilînregistrare ca utilizator SPV al persoanelor juridice al altor entităţi fără personalitate juridică, al reprezentanților, precum și al împuterniciţilor
Persoanele fizice care deţin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea de:
a) reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
b) reprezentant desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
c) împuternicit al persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

Persoanele care deţin certificat calificat care nu este înregistrat pe platforma informatică dedicată, pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV odată cu solicitarea de înregistrare a certificatului calificat și cu solicitarea de înregistrare ca utilizator SPV .

Cererea de înregistrare ca utilizator SPV, pentru persoanele având calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit se face prin intermediul aplicațiilor informatice specifice, pe platforma informatica dedicată.

Cererea cuprinde informaţii obligatorii şi informaţii opţionale.
Informaţiile obligatoriu a fi furnizate sunt:
a) datele de identificare ale persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii reprezentate/împuternicite, după caz;
b) calitatea reprezentantului;
c) ) numărul de telefon mobil valid al reprezentantului sau al împuternicitului;
d) acceptul privind Termenii şi condiţiile de utilizare a SPV.

Informaţiile opţional a fi furnizate sunt:
a) documentul semnat cu certificat electronic calificat care atestă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit;
b) documentul electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit;
c) acordul privind primirea de atenţionări prin SMS, prin poşta electronică sau prin aplicaţia Notif.

*** CUM SE ÎNREGISTREAZĂ ca utilizator SPV persoanele care deţin certificat calificat

Persoanele care deţin certificat calificat, înregistrat pe platforma informatică dedicată pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV.
Persoanele care deţin certificat calificat care nu este înregistrat pe platforma informatică dedicată pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV odată cu solicitarea de înregistrare a certificatului calificat .
Cererea de înregistrare ca utilizator SPV se face prin intermediul aplicațiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată şi cuprinde informaţii obligatorii şi informaţii opţionale.
Informaţiile obligatoriu a fi furnizate de persoana care deține certificat calificat sunt:
a) datele de identificare;
b) elementele de identificare a certificatului calificat;
c) elementele de identificare ale documentelor de identitate respectiv ale documentelor constitutive, după caz;
d) adresa de poștă electronică;
e) numărul de telefon mobil valid;
f) acceptul privind Termenii şi condiţiile de utilizare a SPV.

Informaţiile opţional a fi furnizate se referă la acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Notif.
Verificarea veridicității și actualității datelor se face cu emitenții certificatului calificat și ai documentelor de identitate.

*** Aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor care deţin certificat calificat

După completarea cererii şi lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, datele se verifică automat.
În situaţia în care solicitantul nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a SPV sau numărul de telefon nu este valid cererea se respinge automat.
În situaţia în care solicitantul este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a SPV şi numărul de telefon este valid cererea se, aprobă.
Punerea la dispoziţia solicitantului a serviciilor SPV, ca urmare a aprobării cererii, se realizează şi se comunică imediat pe adresa de poştă electronică a solicitantului.
În situaţia în care cererea a fost respinsă, deţinătorul certificatului calificat poate relua procedura de înregistrare.

*** Modificarea datelor de înregistrare şi radierea înregistrării ca utilizator SPV prin utilizarea unui certificat calificat

Deţinătorul de certificat calificat poate cere oricând modificarea elementelor de înregistrare ca utilizator SPV sau renunţarea la utilizarea SPV.
Pentru modificarea datelor de înregistrare ca utilizator SPV se utilizează aplicaţiile informatice specifice oferite de SPV.

*** Documentele şi informaţiile comunicate prin intermediul SPV

Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:
a) declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;
b) cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice, şi altele asemenea;
c) acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;
d) documente sau acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altă entitate fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;
e) registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
f) informaţii referitoare la istoricul acţiunilor;
g) informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică.

Documentele ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor fizice :
A. Documente emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi comunicate persoanei fizice
a) Automat
1. Decizii de impunere
2.Decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii
3. Acte de executare
4. Alte acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: notificări, înştiinţări
b) La cererea persoanei fizice
1. „€Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de …”
2. „€Nota obligaţiilor de plată”
3. „€Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”
4. „€Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»”
5. „€Certificatul de atestare fiscală”
6. „€Adeverinţă de venit”
7. „Opinie privind aplicarea legislaţiei fiscale”
8. „€Certificatul de cazier fiscal”€
9. „€Raspunsul la sesizări, petiţii, reclamaţii, cereri de audienţă”
10. „Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului”
Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat
B. Documente emise de persoana fizică şi comunicate Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală
1. Declaraţii fiscale
2. Cerere privind „€Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de ….”
3. Cerere privind „€Nota obligaţiilor de plată”
4. Cerere privind „€Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”
5. Cerere privind „€Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»”
6. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
7. Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit
8. Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (formular 230) 9. Cerere de solicitare
a unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale
10. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
11. Sesizări, petiţii, reclamaţii
12. Cereri de audienţă
13. Cerere de eliberare a unei adeverinţe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru
autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
14. Solicitări privind informaţiile publice
15. Cerere de ajutor de stat
16. Contract de cedarea folosinţei bunurilor
A. Documente ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridice emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi comunicate persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică
a) Automat
1. Decizii de impunere din oficiu
2. Documente emise prin sistemul informatic Phoenix, respectiv:
2.1 Acte administrative fiscale emise de organele de inspecție fiscală: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale,
decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale, decizie de
impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice
2.2. Alte acte emise de organele de inspecție fiscală: aviz de inspecţie fiscală, decizia de suspendare a inspecției fiscale, comunicarea reluării
inspecției fiscale, decizie de reverificare, etc.
3.Decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii
4. Acte de executare
5. Alte acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: invitație, notificare, înştiinţare, etc.
b) La cererea persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică
1. „€Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de …”
2. „€Certificatul de atestare fiscală”
3. „€Certificatul de cazier fiscal”€
4. „€Opinie privind aplicarea legislaţiei fiscale”
5. „€Răspunsul la sesizări, petiţii, reclamaţii, cereri de audienţă”
6. „€Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului”€
7. „€Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»”
8. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat.
B. Documente emise de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică şi comunicate Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală
1. Declaraţii fiscale
2. Cerere privind „€朶ituaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de ….”・
3. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
4. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
5. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale
6. Sesizare, petiţie, reclamaţie
7. Cerere de audienţă
8. Cerere de eliberare a unei adeverinţe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru
autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
9. Cerere privind „€Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»”
10. Solicitare de informaţii publice
11. Cerere de acordare a unui ajutor de stat

*** Renunţarea la SPV

Persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică poate cere oricând renunţarea la utilizarea SPV.

În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator SPV renunţarea la SPV se efectuează de către acestea prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia informatică specifică oferită în SPV.
În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator SPV numai prin împuternicit renunţarea la SPV se efectuează după caz, de către:
a) împuternicit prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia informatică specifică oferită în SPV;
b) persoana fizică prin completarea unei cereri pe care o prezintă organului fiscal central de la domiciliu fiscal.
În cazul persoanelor juridice şi al altor entităţi fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator SPV prin reprezentant legal renunţarea la SPV se efectuează de către reprezentantul legal prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia informatică specifică oferită în SPV.
În cazul persoanelor juridice şi al altor entităţi fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator SPV numai prin împuternicit sau reprezentant desemnat renunţarea la SPV se efectuează de către împuternicit sau reprezentant desemnat, dup caz, prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia specifică oferită de SPV, potrivit mandatului de împuternicire sau reprezentare. În cazul persoanelor juridice înregistrate ca utilizator SPV prin reprezentant legal renunțarea la SPV se efectuează de către reprezentantul legal.
Ca urmare a renunţării la SPV, Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite un mesaj persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică precum şi împuterniţilor/reprezentanţilor acesteia, după caz, pe adresa de poştă electronică a acestuia comunicată potrivit cap. III, prin care se confirmă dezactivarea accesului la serviciu.

Renunţarea la SPV are ca efect:
a) păstrarea pentru o perioadă de 15 zile de la renunţare a dreptului de acces la SPV al persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;
b) imposibilitatea punerii la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, precum şi imposibilitatea comunicării de către persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică de noi documente
c) păstrarea posibilităţii de acces la registrul documentelor electronice pentru o perioadă de 15 zile de la renunţare;
d) arhivarea documentelor din SPV după expirarea termenului de 15 zile

După termenul de 15 zile, documentele din SPV se pun la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, la cerere.

Accesul la SPV se opreşte, din oficiu, de către Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în următoarele situaţii:
a) decesul persoanei fizice;
b) radierea persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică;
c) radierea persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere;

După închiderea SPV, documentele din SPV se pun la dispoziţia moştenitorului care a acceptat succesiunea debitorului sau persoanei care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz.

Comments

comments