Universitatea din Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă, de psiholog specialist în cadrul Centrului pentru Consiliere și Orientare Profesională.

Pentru a ocupa acest post, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

De asemenea, candidaţii trebuie să aibă studii superioare de specialitate în domeniul psihologie, cu diplomă de licență emisă de instituții acreditate MECS; să dețină un atestat/certificat de psiholog specialist în specializarea psihologia muncii și organizațională; să aibă calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România; vechime în muncă: minim 8 ani şi experienţă în domeniu: cel puțin 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor este15 mai, ora 14:00. Concursul va avea loc pe 02 iunie, de la ora 10:00, proba scrisă, iar pe 08 iunie, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Universității din Piteşti, str. Tg. Din Vale, nr. 1, Județul Argeș, telefon: 0348/453.102/126.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI