Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Şuici angajează infirmieri

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Şuici organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează: infirmier – două posturi şi infirmier debutant – un post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru postul de infirmier, candidaţii trebuie să aibă şcoală generală, curs de infirmier şi vechime în specialitate 1 an, iar pentru postul de infirmier debutant, candidaţii trebuie să aibă şcoală generală şi curs de infirmier.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 24 iunie 2015, ora 15:00. Concursul va avea loc pe 23 iulie 2015, ora 09:00 – proba scrisă, iar pe 23 iulie 2015, ora 14:00 – proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității de Asistenţă Medico-Socială din Şuici, Judeţul Argeş, telefon: 0248/545.015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here