Topoloveni. Ce impozite și taxe au de plătit locuitorii oraşului în 2016. Facilităţi acordate de Consiliul Local

Prin Hotararea Consiliului Local Topoloveni nr. 75/20.11.2015 s-au aprobat urmatoarele niveluri  ale impozitelor si taxelor locale aferente anului 2016, precum si proceduri de acordare a facilitatilor la plata impozitelor si taxelor, astfel:

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează:

a) Impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% si 0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii; valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m.p.
b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,1%;
c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 1,3 %;
d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;
e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %;
f) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential;
g) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conf. lit.a)
h) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2 %;
i) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,3%;
Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.1, contribuabilii vor depune la Compartimentul de impozite si taxe locale a Primariei orasului Topoloveni o cerere în acest sens, însoţită de documentele justificative ale reevaluării efectuate, cu excepţia persoanelor juridice care în anul 2015 au beneficiat de cota de impozitare de 1,5%, iar clădirile şi construcţiile deţinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite după data de 01.01.2013.

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.1, se consideră reevaluate clădirile şi construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor existente de natura clădirilor, cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2013.
j) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;
k) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%;
Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
Taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune/inchirieire/administrare/folosinta.
 l) Impozitul/taxa pe teren, ce se datorează de către contribuabili, persoane fizice sau persoane juridice, se stabileşte anual  luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, asa cum este prevazut in Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
Taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune/inchiriere/administrare/folosinta.
m) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (privind reducerea impozitului pentru mijloacele de transport hibride), se stabileşte la 100 %;
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale;
o) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire – anexă), se stabileşte la 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor;
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.o), se stabileşte la 1% din valoare autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente;
r) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale;
s) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 % din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate;
t) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se stabileşte la 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier;
u) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileşte la 2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie;
v) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%;
x) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională), se stabileşte la 2%;
y) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %;

Pentru anul 2016, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, se ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:
a1) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 15%  (1,3×15% = 1,5% );
a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50% (5×50%= 7,5%);

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune o declaraţie la Compartimentul de Impozite si Taxe Locale, în cursul anului, ori de câte ori apar modificări în caracteristicile (dimensiunile ş.a.) afişajului, în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestor modificări. Formatul declaraţiei este conform formularelor tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale.

Acordarea de facilitati potrivit Hotarârii Consiliului Local nr. 75/20.11.2015

Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform Anexei nr. 3 la hotarare.

Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădiri şi teren restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, conform Anexei nr. 4.

Pentru cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, vor beneficia de reducerea impozitului pe cladiri si teren conf. Anexei nr.5.

Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren în cazul unei calamităţi naturale, potrivit Anexei nr.6. 

Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile la care au fost realizate lucrări în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 şi a Legii nr. 153/2011, conform Anexei nr. 7.

Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, conform Anexei nr. 8. 

Pentru amenajarea spatiului ambiental din continuarea proprietatii, pe domeniul public al orasului Topoloveni, amenajare cu flori de sezon, arbusti, gazon, etc.,  proprietarii vor primi un voucher de 25 lei –€・pentru reducere la impozit –€・pentru o suprafata amenajata de pana la 20 m.l.

Pentru amenajarea spatiului ambiental din continuarea proprietatii, pe domeniul public al orasului Topoloveni, amenajare cu flori de sezon, arbusti, gazon, etc.,  proprietarii vor primi un voucher de 40 lei –€・pentru reducere la impozit –€・pentru o suprafata amenajata mai mare de 20 m.l.

Se acordă scutire la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;

c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Scutirea se acordă pe bază de cerere, depusă la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Orasului Topoloveni o dată cu documentaţia necesară eliberării certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin.1.

Se aprobă cuantumul taxelor speciale de copiere, conform Anexei nr. 9.
Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea de către Compartimentul de Impozite si Taxe Locale a unor documente şi prestarea unor servicii, conform Anexei nr.10.
Se aprobă cuantumul taxelor speciale de cadastru si urbanism, conform Anexei nr.11.
Cuantumul impozitelor, taxelor locale şi amenzilor stabilite prin hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2016.

Nota: cererile pentru acordarea de facilităţi, însoţite de documentaţiile necesare, se depun până la data de 31 ianuarie 2016. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului, datorat pentru întregul an de către contribuabili – persoane fizice,  până la 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%, iar pentru contribuabilii persoane juridice se acordă o bonificaţie de 5%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here