COMUNICAT REFERITOR LA LEGEA NR. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

TERMO CALOR CONFORT S.A. aduce la cunoștință că începând cu data de 28 septembrie a intrat în vigoare Legea nr. 196/2018. Amenzile sunt uriaşe pentru cei care nu respectă noua legislaţie ce aduce noutăți semnificative, dintre care se evidențiează următoarele:

• Autoritățile administrației publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari și exercită controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociației de proprietari;
• Celor care întârzie să îşi plătească întreţinerea sau acumulează datorii li se poate ipoteca apartamentul;
• Proprietarii vor putea fi executaţi silit pentru neplata datoriilor;
• Fiecare asociaţie de proprietari trebuie:
– să aibă un singur cont bancar;
– să întocmească un regulament al condominiului;
• Administratorii:
– nu pot ţine în casierie mai mult de 1.000 de lei pe lună, cu acordul adunării generale, strict pentru plăți neprevăzute;
– sunt obligaţi să obţină un certificat de calificare profesională;
・ trebuie să aibă o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională, la solicitarea asociației.

• O modificare care îi afectează în mod direct pe proprietari este cea prin care aceştia, dacă nu vor permite accesul în locuinţa pentru reparaţii, lucrări sau în situaţii de urgenţă, după ce au primit preaviz motivat de la asociaţie, vor risca o amendă de la 500 la 3.000 de lei.

• Conform art 33 din Legea 196/2018 ,,(1) Proprietarii din condominii care îşi înstrăinează locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt obligaţi ca la întocmirea actelor de înstrăinare să facă dovada plăţii la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi a utilităţilor publice.

(2) Notarii publici vor autentifica actele de înstrăinare a unităţilor de proprietate imobiliară din condominii numai dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii:
a) proprietarul prezintă o adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care reprezintă dovada achitării până la acea dată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, iar în cazul neachitării integrale, menţionarea cuantumului debitelor existente la acea dată.
b) în cazul existenţei unor datorii către asociaţia de proprietari sau către furnizorii de utilităţi publice în cazul facturării individuale a serviciilor, notarul public va autentifica actul de înstrăinare dacă dobânditorul acceptă expres că va prelua în întregime toate debitele înstrăinătorului către asociaţia de proprietari, precum şi toate debitele către toţi furnizorii de utilităţi publice.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act de înstrăinare, prin care se înstrăinează locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă dintr-un condominium.
(4) Actele de înstrăinare autentificate de notarul public cu nerespectarea prevederilor alin. (2) sunt anulabile.
(9) Preşedintele sau administratorul asociaţiei de proprietari are obligaţia solicitării notării în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni şi care depăşesc valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară vor proceda la notarea acestor debite în cartea funciară a locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie
(10) Notarea în cartea funciară a debitelor prevăzute la alin. (9) este scutită de plata taxei de timbru”.
• Cotele de contribuţie trebuie plătite în maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării listei lunare de plată, conform noii legi, faţă de vechea lege, care prevedea 20 de zile. Administratorul va trebui să notifice în scris restanţierii și să înștiințeze președintele și comitetul executiv.

• Administratorul are, printre alte obligații, și următoarele:
a)conform Legii nr. 196/2018, art. 106 ,,Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile <LLNK 12007 230 12 291 0 18>Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator, în conformitate cu prezenta lege”.
b) să afişeze semestrial la avizierul asociaţiei de proprietari un raport referitor la toate veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune şi cheltuielile aferente acestora aşa cum sunt evidenţiate în registrul unic de venituri şi cheltuieli al asociaţiei de proprietari;
c) conform Legii nr. 196/2018, art. 66 (1) lit. o) ,,afişează lunar, la avizier, lista de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei, care cuprinde inclusiv veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune”;
d) dacă asociaţia de proprietari nu are preşedinte, să comunice compartimentului specializat cu ocazia modificărilor survenite în cadrul asociaţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data modificării.
• Pentru imobilele aflate în proprietatea Municipiului Pitești asociaţia de proprietari, prin administrator, are obligaţia de a informa în scris atât Primăria Municipiului Pitești, cât şi Termo Calor Confort S.A. despre debitele chiriaşilor/locatarilor produse prin neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai vechi de 90 zile de la data afişării.
• Pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor sau pentru depăşirea acestora, administratorul răspunde personal sau solidar pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor, asociaţiei de proprietari sau terţilor, după caz.
• Persoanele juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor răspund solidar cu persoanele fizice care au calitatea de angajat al acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.

TERMO CALOR CONFORT S.A. va respecta întocmai prevederile Legii nr. 196/2018 și va lua toate măsurile necesare în vederea realizării drepturilor și îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin potrivit acestui act normativ.

Comments

comments