ANAF anunţă contribuabilii că 25 MAI 2017 este termenul limită şi pentru depunerea formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/capul de animal/familia de albine deţinută/deţinut la data declarării.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

IMPORTANT : Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor completa la secţiunea III “Date pentru stabilirea venitului impozabil” câte un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfăşurată, putând opta pentru stabilirea localităţii/localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limita veniturilor neimpozabile. În situaţia în care contribuabilul/asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localităţi, se completează şi formularul “Anexa nr. …. la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, care se ataşează la declaraţie.

Declaraţia nu se depune pentru:
– persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;
– contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor referitoare la cedarea folosinţei bunurilor;
– contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele neimpozabile, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate, sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/ familie de albine, se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
– contribuabilii care încep să realizeze venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv;
– persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

Referitor la rectificarea declaraţiei :
În cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.
Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

Declaraţia se depune la:
– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
– în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică declaraţia se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Temei legal:  
– Art. 107 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– OPANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Comments

comments