Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, din cadrul Compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat:

un post de șofer autosanitară II la Stația Ambulanţa Pitești; un post de șofer autosanitară II la Substația Ambulanţa Curtea de Argeș şi un post de șofer autosanitară II la Substația de Ambulanţă Domnești.

Pentru a ocupa posturile vacanțe, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

De asemenea, candidaţii trebuie să aibă diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoriile B și C şi 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist .

Data limită pentru depunerea dosarelor este 2 iunie, iar concursul va avea loc pe 11 iunie, de la ora 10.00, proba scrisă, iar pe 17 iunie, de la ora 10.00, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Argeș, la telefon 0248/285.740.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI