Joi, 15 februarie, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni are loc ședința ordinară a consiliului local pe luna februarie.

Cu acest prilej consilierii locali vor analiza pentru aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
– Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, pe anul 2018;
– Stabilirea obiectivelor de investiții ce se finanțează în anul 2018 din sume ce constituie excedent al anului precedent, aprobat prin HCL Topoloveni nr.2/2018;
– Asigurarea resurselor financiare pentru acoperirea cotei-părți de 40% din cheltuielile eligibile, cotă ce revine orașului Topoloveni în parteneriat cu Asociațiile de proprietari, în cazul proiectelor depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, operațiunea A clădiri rezidențiale; precum și pentru reglementarea regimului juridic al operațiunii de recuperare de la Asociațiile de proprietari a fondurilor avansate în proiect de orașul Topoloveni;
– Preluarea la bugetul local al orașului Topoloveni a cheltuielilor pentru plata lucrărilor de reabilitare termică efectuate la unele entități locative;
– Plata cotizației anuale privind susținerea cheltuielilor materiale ocazionate de funcționarea Compartimentului de audit public intern și a cheltuielilor pentru celelalte compartimente de specialitate din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Conzorțiul Zonal Topoloveni, aferentă anului 2018;
– Rezultatele inventarierii generale a patrimoniului administrativ public și privat al orașului Topoloveni, aferentă anului 2017;
– Trecerea din domeniul public în domeniul privat în domeniul privat al Orașului Topoloveni a unui teren în suprafață de 1400 mp, împreună cu construcție în suprafață de 27 mp edificată pe acesta, situat în orașul Topoloveni, str, Blocurilor nr. 18, jud. Argeș, cu număr cadastral 82327, înscris în cartea funciară nr. 82327 Topoloveni, aprobarea dării la schimb a acestui imobil către SC Ana Panirom Grup SRL pentru un teren echivalent necesar orașului Topoloveni în vederea dezvoltării infrastructurii de drumuri locale în zona târgului săptămânal; precum și pentru aprobarea efectuării raportului de evaluare a terenurilor ce fac obiectul schimbului, de către evaluator autorizat;
– Acordarea folosinței cu titlu gratuit și pe perioadă determinată de timp, prin comodat, a unui spațiu proprietate publică a orașului Topoloveni din cadrul clădirii denumite ”Centrul de Servicii Publice” către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), spre a-i servi acestuia ca sediu de organizație locală de partid;
Atribuirea în proprietate, fără plată, a unui loc de veci, în cadrul cimitirului orașului Topoloveni, numitului Beacă Vasile din orașul Topoloveni – în condițiile art.5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004 actualizată;
– Transformarea unui post contractual vacant de nivel superior în post de nivel inferior din cadrul S.P. ”Străzi-Trotuare, Spații Verzi, Salubritate publică” al Consiliului local al orașului Topoloveni, precum și pentru actualizarea statului de funcții, ca urmare a transformării postului;
– Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul autorităților publice locale ale UAT orașul Topoloveni, pentru anul 2018;
– Stabilirea domeniilor de activitate, locurilor și serviciilor publice în care contravenienții și/sau persoanele condamnate definitiv în baza dispozițiilor codului penal vor presta muncă în folosul comunității din orașul Topoloveni;
– Aprobarea Planului de lucrări de interes public local pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de către beneficiarii venitului minim garantat – persoane apte de muncă;
– Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între orașul Topoloveni și Asociația ”EcoAssist” București având ca obiect împădurire teren în orașul Topoloveni – acțiune ce face parte din inițiativa națională de împădurire pe bază de voluntariat ”Plantăm fapte bune în România”.

Comments

comments