Pentru a intra în posesia rentei viagere aferente anului 2013, rentierii trebuie să se prezinte la centrele judeţene APIA în perioada 01 martie – 31 august 2014 pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri  autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Prezenţa anuală a rentierilor la sediul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada 01 martie – 31 august, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită. Rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula „definitivă şi irevocabilă”, cartea de identitate a moştenitorului, împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului, precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI