Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale este publicat pe site-ul www.anaf.ro

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã a publicat pe portalul www.anaf.ro Registrul entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordã deduceri fiscale. Acesta este disponibil la rubrica Servicii Online – poziția 14.

Totodatã, a fost creatã aplicația de portal prin intermediul cãreia se pot depune Cererile de înscriere/radiere în/din Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale (formular 163). La depunerea cererii 163 contribuabilul primește, în recipisã, indexul de depunere a formularului. Cererea se transmite online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Potrivit art.25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor plãtitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizãrilor efectuate cãtre entitãþi persoane juridice fãrã scop lucrativ, inclusiv unitãþi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevãzute de lege, doar dacã beneficiarul sponsorizãrii este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entitãþilor/unitãþilor de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.

În cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizãrilor, pentru susþinerea entitãþilor nonprofit ºi a unitãþilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacã, la data încheierii contractului, aceste entitãți sunt înscrise în Registrul entitãþilor/unitãþilor de cult pentru care se acordã deduceri, astfel cum prevãd dispozițiile art.56 alin.(1^1) din Codul fiscal.

În cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate în anul 2018, acestea pot opta pentru direcționarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pentru susþinerea entitãþilor nonprofit/unitãþilor de cult sau 3,5% din impozitul anual pentru susþinerea entitãþilor nonprofit ºi a unitãþilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaþi cu cel puþin un serviciu social licenþiat, în condiþiile legii.

Pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate în anul 2018, entitãțile NU trebuie sã fie înscrise în Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.

Începând cu veniturile realizate în anul 2019, potrivit art.123^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.30/2019, persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând pânã la 3,5% din impozitul pe venit pentru susþinerea entitãþilor nonprofit/unitãþilor de cult.
În conformitate cu art.123^1 alin.(2) din actul normativ menționat mai sus, entitãþile nonprofit care se înfiinþeazã ºi funcþioneazã în condiþiile legii, precum ºi unitãþile de cult, beneficiazã de virarea sumelor dacã la momentul plãþii acestora de cãtre organul fiscal sau angajatorul/plãtitorul de venit figureazã în Registrul entitãþilor/unitãþilor de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.

Potrivit art.25 alin.(1^4) din Codul fiscal, înscrierea în Registrul entitãþilor/unitãþilor de cult pentru care se acordã deduceri fiscale se realizeazã pe baza solicitãrii entitãþii, dacã sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, urmãtoarele condiþii:
a) desfãºoarã activitate în domeniul pentru care a fost constituitã, pe baza declaraþiei pe propria rãspundere;
b) ºi-a îndeplinit toate obligaþiile fiscale declarative prevãzute de lege;
c) nu are obligaþii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaþiile financiare anuale, prevãzute de lege;
e) nu a fost declaratã inactivã, potrivit art. 92 din Codul de procedurã fiscalã.

Condițiile de mai sus sunt verificate de organul fiscal în a cãrui evidențã respectiva entitate/unitate de cult este înregistratã ca plãtitor de impozite și taxe, pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale. Prezentarea de cãtre entitãțile/unitãțile de cult a certificatelor de atestare fiscalã eliberate de direcțiile de impozite și taxe din subordinea unitãților administrativ-teritoriale este necesarã, deoarece organul fiscal nu deține informații privind impozitele și taxele locale datorate de contribuabili unitãților administrativ-teritoriale.

Constituirea Registrului entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale a fost reglementatã de art.I pct. (1^3) din Legea nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea ºi completarea unor acte normative, precum ºi pentru aprobarea unor mãsuri fiscal-bugetare, prin care a fost modificat și completat art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Comments

comments