Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al judeţului Argeş angajează instalator reţele termice şi sanitare

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al judeţului Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de instalator reţele termice şi sanitare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii de specialitate şi vechime în domeniu: 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 24 iunie, ora 16.00, iar concursul va avea loc pe 01 iulie, de la ora 10:00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Argeş, telefon 0248/217.800, int. 270.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here