Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2015 – 2016.

Profesorii vor fi inspectaţi la clasă până pe 17 iunie şi vor susţine examenul scris de definitivat pe 4 august 2016.

Iată şi calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2015 – 2016

– până la 30 octombrie 2015 – emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene / Comisiei de examen a municipiului București
– până la 20 noiembrie 2015 – înscrierea candidaților la unitățile de învățământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora
– 23 noiembrie – 18 decembrie 2015 -înregistrarea candidaților în aplicație. Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere.
– până la 17 iunie 2016 – efectuarea inspecțiilor la clasă
– 17-30 iunie 2016- completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică
– 4 august 2016 – susţinerea probei scrise
– 11 august 2016 – afişarea rezultatelor
– 11-12 august 2016 – înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestații
– 12-17 august 2016 – soluționarea contestaţiilor
– 18 august 2016 – afişarea rezultatelor finale
– 19-30 august 2016 – transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a tabelelor nominale cu candidaţii admişi și validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Examenul constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă şi se susţine în limba română. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele examenului în limba de predare a disciplinei.

Proba scrisă se susţine în centrele de examen care se stabilesc de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în unităţi de învăţământ care permit organizarea, în aceeaşi clădire, a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examen. Pentru evaluarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor se constituie, la nivel naţional, centre de evaluare a lucrărilor scrise, respectiv de soluţionare a contestaţiilor.

Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să aibă calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: „Bine” sau „Foarte bine”;
– să aibă media notelor finale la inspecţiile speciale: cel puţin 8;
– să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Comments

comments