Începând cu data de 10 octombrie 2016 Primăria Piteşti va începe primirea cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței. Astfel se pun în aplicare prevederile OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu  modificările și completările  ulterioare şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, modificate prin HG 778/09.10.2013, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017.

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de  nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista stipulată de guvern, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de  ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire, se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.

În sensul prevederilor ordonanţei amintite, prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de şomaj, obligatii legale de intreţinere, indemnizaţii,  ajutoare cu caracter permanent şi alte creante legale, cu excepţia alocatiei  de stat pentru copii, burselor de studiu şi bursele sociale, precum şi a sprijinului financiar de tipul  «Bani de liceu», alocația pentru susținerea  familiei, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap.

Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală  aplicată la factura lunară pentru energie termică, se prezintă astfel:  

În cazul persoanelor singure, care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie termică furnizata în sistem centralizat,  si care au venituri / membru de familie cuprinse 786.1 lei – 1082 lei  beneficiază de o compensare procentuală de 10%.

De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare  procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încalzirea locuintei gaze naturale, sau lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie electrică plafonul maxim de ventituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

In cazul solicitării  ajutoarelor pentru  energie  electrică,  se efectuează  obligatoriu  anchete sociale pentru toate situațiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Cererile  și declarațiile pe proprie răspundere vor fi însoțite obligatoriu de documente justificative privind componența  familiei, veniturile realizate de  membrii acesteia precum și acte doveditoare privind  locuința sau bunurile deținute de aceștia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite și înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate.

Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie  electrica se va desfasura la Centrul de încasări taxe şi impozite locale situat în b-dul Republicii, Casa Cărţii. Programul va fi următorul: LUNI – MIERCURI: 8.00 -15.30; JOI: 8.00 – 18.00; VINERI: 8.00 – 12.30.

Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa, veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.  – în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, şi în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:
 ・    Punctul Termic 902 (Gavana langă Scoala 19)
 ・    Sediul SC TERMOCALOR CONFORT (Calea București, bl.U4, parter)
 ・    Punctul Termic 510 (str. Doamna Brandușa, lângă Teatrul  Aschiuță)
 ・    Punctul Termic 602 (Trivale, langă Dispensar)
 ・    Punctul Termic 802 (Razboieni, lângă Kaufland)
 ・    Punctul Termic  1006 (Petrochimiștilor, lângă Depou)
 
Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura după următorul program: LUNI – MIERCURI: 8.30 -15.30; JOI: 10.00 – 17.00; VINERI: 8.00 – 12.00.

Pe parcursul  sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea agențiilor teritoriale se vor efectua  anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă.

În cazul în care, în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agențiilor teritoriale, se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, in scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

La începutul sezonului rece  noiembrie 2016 —  martie 2017, termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei  este  pâna la 20.11.2016.

După această dată se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului  la  ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face după cum urmează:
a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 ale lunii respective;
b)  începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale lunii respective;

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este condiţionată atât de  nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii , cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G.nr.778/2013. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr.4 (prezentată mai jos ) la H.G. nr.778/2013, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

BUNURI IMOBILE:
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

BUNURI  MOBILE:
1. Autoturism/Autoturisme şi motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor  adaptate  pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului  acestora sau persoanelor dependente, precum şi  pentru uzul personal al persoanelor aflate în zone greu accesibile ;
2. Mai mult de un autoturism/ motociletă cu  o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule:autoutilitare, autocamioane de orice fel  cu sau  fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu  excepţia bărcilor necesare  pentru uzul  persoanelor  care locuiesc în Rezervaţia  Biosferei  “Delta Dunării”
5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater,  sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
 ・) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: DEŢINEREA UNUIA DINTRE  BUNURILE MENŢIONATE CONDUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI.

Comments

comments