Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bradu, judeţul Argeş.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:
Legea nr 215/2001 privind admninistraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată,
Legea nr 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare,
O.G nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
O.G nr 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
OG nr 28/2008 privind registrul agricol.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI