Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Argeş atrag atenţia operatorilor economici cu privire la intrarea în vigoare a Legii nr. 49 din 27 februarie 2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care impune reguli de o mai mare stricteţe în domeniul achiziţiei unor substanţe.

Din motive de ordine și siguranță publică, în România se interzice operatorilor economici să pună la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați.

Conform actului normativ sus-menţionat, precursor de exploziv restricționat este definit ca o substanță dintre cele enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 aflată într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare prevăzută pentru aceasta, respectiv un amestec sau o altă substanță în care o substanță dintre cele enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 este prezentă într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare, ori, dacă este cazul, o substanță aflată sub control național.

În vederea monitorizării tranzacțiilor efectuate cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici țin evidența strictă a acestora, sub forma unui registru anume destinat, în care înscriu pentru fiecare tranzacție efectuată cel puțin următoarele:
A. date de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului (denumire societate/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare), precum şi datele de identificare ale reprezentantului care face vânzarea/cumpărarea (nume, prenume, seria şi numărul actului de identitate);
B. date despre precursorul de exploziv restricționat vândut/achiziționat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele și prenumele persoanei care face vânzarea/achiziția;
C. informații referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător.

Registrul va fi va fi şnuruit, numerotat şi înregistrat la unitatea teritorială de poliție – structura arme, explozivi şi substanțe periculoase – în a cărei rază de competență îşi are sediul social, respectiv punctul de lucru operatorul economic. Registrul se păstrează la sediul social al operatorului economic și se arhivează 5 ani după terminarea acestuia.

Înaintea începerii activității cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici comunică punctului naţional de contact (Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R.) decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați şi a înlocuitorului acesteia, precum şi lista precursorilor de explozivi restricționați pe care îi utilizează, la adresa Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr.6, Sector 5, pe e-mailul precursori.explozivi@politiaromana.ro sau la telefon/fax 021.312.78.20.

Operatorii economici care pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați sunt obligați să asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin ataşarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenței unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziționarea, deținerea sau utilizarea precursorului de exploziv restricționat de către persoane din rândul publicului larg sunt interzise.

Asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde aceştia se pun la dispoziție, se produc, se utilizează, se experimentează, se prelucrează sau se depozitează, se realizează potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea legislaţiei din domeniu poate atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz, amenzile fiind cuprinse între 25.000 şi 50.000 de lei.

Inspectoratul General al Poliției Române, cu structurile din subordine, este desemnat autoritate națională competentă în sensul Regulamentului (UE) nr. 98/2013 şi al dispozițiilor prezentei legi.

Comments

comments