Potrivit legii, fiecare contribuabil persoană fizică are dreptul de redirecţiona 2% din totalul sumei plătite ca impozit în anul precedent către o asociaţie non-profit sau o unitate de cult.

IMPORTANT! Ultima zi de depunere a formularelor specifice la Finanţe este 25 mai!

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (4) şi art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, puteţi dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil/veniturile din salarii pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, dacă în anul precedent aţi realizat:
– venituri din activităţi independente
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor
– venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
– câştiguri din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,
– câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen
– venituri din salarii.

În acest sens se vor depune la organul fiscal competent, următoarele formulare, după caz:

→ Formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2015 venituri şi care doresc să dispună asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru
– susţinerea entitaţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult,
– acordarea de burse private

Notă: Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unităţi de cult, completează formularul 200 doar la capitolul III.

→ Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2015 venituri din salarii şi asimilare salariilor, şi care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru:
– susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult,
– acordarea de burse private

Formularul 230 se depune la:
– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;

Notă: Formularul 230 se poate depune şi on-line, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Comments

comments