Prin OUG nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal publicată în M.O. nr.977/06.12.2016 a fost adăugat un nou articol (art.315ą) în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal intitulat Regimul special pentru agricultori.

Prezentăm mai jos principalele aspecte în legătură cu aplicarea prevederilor de mai sus.
Agricultorul reprezintă persoana fizică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, cu sediul activitătii economice în România, care realizează activitătile prevăzute mai jos si care nu realizează alte activităti economice sau realizează si alte activităti economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 în valoare de 220.000 lei.

Regimul special pentru agricultori se aplică pentru :
– activitătile de productie agricolă a produselor agricole, inclusiv activitătile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale, prevăzute în norme
– serviciile agricole reprezintă serviciile prevăzute în norme, prestate de un agricultor care utilizează munca manuală proprie si/sau echipamentele specific, desfăsurate de un agricultor, aşa cum este definit mai sus.

Taxa aferentă achizitiilor reprezintă valoarea totală a taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate de un agricultor supus regimului special, în măsura în care această taxă ar fi deductibilă conform art. 297 alin. (4) pentru o persoană impozabilă supusă regimului normal de taxă;

Procentul de compensare în cotă forfetară reprezintă procentul care se aplică în scopul de a permite agricultorilor să beneficieze de compensatia în cotă forfetară pentru taxa aferentă achizitiilor;

Compensatia în cotă forfetară reprezintă suma rezultată prin aplicarea procentului de compensare în cotă forfetară asupra pretului/tarifului, exclusiv taxa, aferent livrărilor de produse agricole si prestărilor de servicii agricole, efectuate de un agricultor în cazurile mentionate mai sus

Procentul de compensare în cotă forfetară este :
-1% pentru anul 2017
-4% pentru anul 2018
-8% începând cu anul 2019.

Procentul de compensare în cotă forfetară se aplică pentru:

a) produsele agricole  si serviciile agricole  livrate/prestate de agricultor către alte persoane impozabile decât cele care beneficiază, în interiorul tării de regimul special pentru agricultori
b) produsele agricole livrate în conditiile stabilite la art. 294 alin. (2) către persoane juridice neimpozabile care datorează TVA în statul membru de sosire pentru achizitiile intracomunitare efectuate.

ATENŢIE: Agricultorul care aplică regimul special:

a) nu are obligatia de a colecta TVA pentru livrările de produse agricole rezultate din activitătile agricole prevăzute la alin. (1) lit. c) si pentru serviciile agricole prevăzute la alin. (1) lit. d);
b) nu are dreptul să deducă taxa achitată sau datorată pentru achizitiile sale în cadrul activitătii efectuate în regimul special;
c) prin exceptie de la art. 310 nu aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici pentru operatiunile prevăzute la art.315¹ alin. (1) lit. c) si d), operatiunile respective nefiind cuprinse în cifra de afaceri care serveste drept referintă pentru aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzută la art. 310.

Agricultorul care aplică regimul special prevăzut de prezentul articol depune la organul fiscal competent o notificare privind aplicarea regimului special (Formularul 087). Agentia Natională de Administrare Fiscală organizează Registrul agricultorilor care aplică regimul special. Registrul este public si se afisează pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registrul agricultorilor care aplică regimul special se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de agricultorii care aplică regimul special, până la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea.

Modelul Formularului 087 este prevăzut în Ordinul preşedintelui ANAF nr.3698/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unui formular, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în M.O.nr.1059/29.12.2016.

Persoana impozabilă stabilită în România sau persoana impozabilă nestabilită în România, dar înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316, care achizitionează bunuri/servicii de la agricultorii care figurează în Registrul agricultorilor care aplică regimul special, va tine o evidentă separată pentru toate achizitiile efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori.

ATENŢIE: Agricultorul care aplică regimul special este scutit de următoarele obligatii:

a) tinerea evidentelor în scopuri de TVA prevăzute la art. 321 (jurnal de vânzări, jurnal de cumpărări)
b) depunerea decontului de taxă prevăzut la art. 323 (formularul 300)
c) orice alte obligatii care revin persoanelor impozabile înregistrate sau care ar trebui să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316.

Agricultorul are obligatia să emită factură care să contină informatiile prevăzute la art. 319 alin. (20), o mentiune cu privire la aplicarea regimului special pentru agricultori, precum si procentul de compensare în cotă forfetară si valoarea compensatiei în cotă forfetară care i se cuvine pentru:

a) livrările de produse agricole/prestările de servicii prevăzute la alin. (3), altele decât cele de la lit. b) – e);

b) vânzările la distantă, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 35, care au locul în România;
c) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritătile fiscale din alt stat membru;
d) livrările intracomunitare de bunuri, prevăzute la art. 270 alin. (10), care s-ar încadra la lit. c) dacă ar fi efectuate către altă persoană impozabilă;
e) prestările de servicii care conform art. 278 alin. (2) au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 307 alin. (2).

Prin exceptie de la prevederile art. 268 alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile în România achizitiile intracomunitare de bunuri efectuate de agricultorii care aplică regimul special, dacă valoarea totală a acestor achizitii intracomunitare nu depăseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăsit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin normele metodologice. Plafonul de 10.000 euro pentru achizitii intracomunitare se determină potrivit prevederilor art. 268 alin. (5).

Agricultorii eligibili pentru exceptia prevăzută mai sus au dreptul să opteze pentru regimul general al achizitiilor intracomunitare prevăzut la art. 268 alin. (3) lit. a). Optiunea se aplică pentru cel putin 2 ani calendaristici.

Regulile aplicabile în cazul depăsirii plafonului pentru achizitii intracomunitare prevăzut la alin. (9) sau al exercitării optiunii prevăzute la alin. (10) sunt stabilite prin normele metodologice.

În situatia în care agricultorul care aplică regimul special realizează livrări intracomunitare cu produse agricole, prestări de servicii intracomunitare, achizitii intracomunitare de bunuri, achizitii de servicii intracomunitare, acesta are următoarele obligatii:

a) să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 317, dacă efectuează operatiunile prevăzute la art. 317 alin. (1) si (2);
b) să depună decontul special de taxă prevăzut la art. 324 (formularul 301) pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si achizitiile de servicii intracomunitare prevăzute la art. 324 alin. (1), pe care le efectuează;
c) să depună declaratia recapitulativă prevăzută la art. 325 (formularul 390) pentru operatiunile pe care le efectuează prevăzute la art. 325 alin. (1).

În situatia în care o persoană impozabilă realizează atât activităti pentru care aplică regimul special pentru agricultori, cât si alte activităti economice pentru care nu se poate aplica regimul special pentru agricultori, poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, în conditiile art. 310, pentru activitătile pentru care nu se aplică regimul special pentru agricultori.

Persoana impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316, prin optiune conform art. 316 alin. (1) lit. c) sau ca urmare a depăsirii plafonului de scutire prevăzut la art. 310 din alte activităti economice decât cele prevăzute la alin. (1) lit. c) si d), nu mai poate aplica regimul special pentru agricultori de la data înregistrării în scopuri de TVA sau de la data la care ar fi fost înregistrată dacă avea obligatia de a solicita înregistrarea conform art. 310 alin. (6) si nu solicită sau solicită cu întârziere înregistrarea în scopuri de TVA. În cazul înregistrării în scopuri de TVA, prin normele metodologice se stabilesc ajustările de efectuat pentru achizitiile destinate activitătii pentru care nu a fost aplicat regimul special pentru agricultori. În situatia în care agricultorul nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organul fiscal competent aplică dispozitiile art. 310 alin. (6) lit. a) si b). Organul fiscal competent va opera radierea din Registrul agricultorilor care aplică regimul special a agricultorilor care sunt înregistrati în scopuri de TVA conform art. 316, în termen de 3 zile de la data la care înregistrarea se consideră valabilă.

Agricultorul care aplică regimul special poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă, în conditiile prevăzute prin norme, prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 087, caz în care organul fiscal competent operează radierea agricultorului din Registrul agricultorilor care aplică regimul special până la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea. După exercitarea optiunii de aplicare a regimului normal de taxă, agricultorul nu mai poate aplica din nou regimul special pentru o perioadă de cel putin 2 ani de la data înregistrării în scopuri de TVA.

În cazul în care, după expirarea perioadei de 2 ani, agricultorul optează din nou pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, acesta trebuie să depună la organele fiscale competente o notificare în acest sens. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 si 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, anularea înregistrării fiind valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, care se soluţionează cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea

În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, acestora le revin toate drepturile si obligatiile aferente persoanelor înregistrate. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA are obligatia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA au obligatia să evidentieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agricultori neavând drept de deducere pentru bunurile/serviciile alocate activitătilor supuse acestui regim.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, cărora agricultorul care aplică regimul special le livrează produsele agricole  sau le prestează serviciile agricole, au dreptul la deducerea compensatiei în cotă forfetară achitată agricultorului care aplică regimul special, în aceleasi limite si conditii aplicabile pentru deducerea TVA, conform art. 297 – 301.

Persoanele impozabile nestabilite în România si neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 au dreptul la restituirea compensatiei în cotă forfetară, achitată agricultorului care aplică regimul special, în aceleasi limite si conditii aplicabile persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316. Prin ordin al presedintelui ANAF se stabileste procedura de restituire a compensatiei în cotă forfetară către persoanele impozabile nestabilite în România si neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316.

 A.J.F.P. ARGEŞ

Comments

comments

DISTRIBUIȚI