Noul regulament şcolar publicat în Monitorul Oficial de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar la începutul acestui an aduce prevederi atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Potrivit noului regulament, elevii nu pot organiza şi nici nu pot participa la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea cursurilor, personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii, iar, mai nou, elevii şi părinţii au dreptul de a contesta rezultatele testelor.

Fără proteste sau acte de violenţă atât în unitatea şcolară, cât şi în afara ei

Potrivit noului regulament, elevii nu au voie să organizeze sau să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea cursurilor şi le este interzis să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ. O altă prevedere se referă la interzicerea în şcoli şi licee a materialelor care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa sau care au un caracter obscen sau pornografic. Sunt interzise, de asemenea, comportamentele jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudinile ostentative şi provocatoare, proferarea de jigniri, manifestarea agresivităţii în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ, precum şi lezarea, în orice mod, a imaginii publice a acestora. Elevii nu au voie să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea şcolară, dar nici în afara ei. Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor, şi pot fi: observaţia, avertismentul, mustrarea scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a banilor de liceu sau a bursei profesionale, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ, preavizul de exmatriculare şi exmatricularea.

Profesorilor le este interzis să aplice pedepse corporale sau să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii

Modificarea regulamentului aduce noi prevederi şi pentru cadrele didactice, cărora le este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. Angajaţii unităţilor de învăţământ preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil, potrivit regulamentului. Ei au obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare. În plus, personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială sau educaţională specializată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

Elevul sau părintele are dreptul de a contesta rezultatele testelor

Elevul sau părintele are dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor de la clasă, solicitând învăţătorului sau profesorului să le justifice în termen de cinci zile de la comunicare. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. Potrivit regulamentului, elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici. Tot potrivit regulamentului, conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice datele personale şi rezultatele şcolare ale elevilor.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI