Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6:  Educație și competențe

Prioritatea de investitii 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

Obiectiv Specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Cod apel: POCU/726/6/12/

Cod proiect: 136240

Titlul proiectului: EVOLUEAZA IN CARIERA – CRESTEREA NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR!

Numele solicitantului: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED

Lansare proiect

EVOLUEAZĂ ÎN CARIERĂ – CREȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚE ÎN RÂNDUL ANGAJAȚILOR!”

(POCU/726/6/11/136240)

Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED, în calitate de lider, împreună cu Asociația KOFOED’S SCHOOL ROMÂNIA, Bucureşti (Partener 1) și Asociaţia ONIXALEX, Piteşti (Partener 2) anunță lansarea proiectului „EVOLUEAZĂ ÎN CARIERĂ – CREȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚE ÎN RÂNDUL ANGAJAȚILOR!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Prioritatea de investiţii 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale. Valoarea finanțării nerambursabile este de 13.931.746,64 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 24 luni, în perioada: 01.04.2021-31.04.2023.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc joi, 29 mai 2021, la ora 16:00, în localitatea Călinești, strada Principla, nr. 665 C, județul Argeș – Restaurant La KOKET.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reprezintă implementarea unor măsuri destinate creșterii participării la programe de formare profesională continuă pentru 658 angajați de la nivelul celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate din România, în special pentru acei adulți/angajați cu un nivel scăzut de calificare, persoane/angajați cu vârsta de peste 40 ani și din zonele rurale defavorizate, prin furnizarea de servicii de consiliere profesională și tutorat, programe de formare profesională acreditate, programe de formare profesională informale și alte activități de formare informale și activități de informare și conștientizare cu privire la importanța și necesitatea participării adulților la programe de învățare pe tot parcusul vieții, pe o perioada de 24 luni.

Grupul țintă al proiectului este format din 658 angajați (inclusiv PFA și intreprinderi individuale), în special cu nivel scăzut de calificare sau nu, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat, din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, vizate de implementarea proiectului (Sud-Est, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Centru), din care:

100 angajați din zona rurală,

60 angajați cu vârsta peste 40 ani,

38 angajați cu nivel scăzut de calificare.

Pentru a se înscrie în grupul țintă al proiectului, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

– să aibă domiciliul/reședința în una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate;

– să fie angajați, inclusiv ca persoană fizică autorizată și/sau întreprindere individuală;

– să aibă vărsta minimă de 25 de ani împliniți;

– să aibă vârsta maximă sub 65 de ani.

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația ONIXALEX din Pitești,
Persoană de contact: STÎLPEANU ALEXANDRA-MARINA,
Responsabil Grup Țintă,
Telefon: 0761 159 611, email: evolueazaincariera@gmail.com, www.evolueazaincariera.ro.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI