Legea contravenţională care apără valorile sociale, neocrotite prin legea penală este O.G.nr.2/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, contravenţia este fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată de legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului.

Conform dispoziţiilor art.5 alin.(1) din O.G.nr.2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare. Din categoria sancţiunilor principale fac parte:
a) Avertismentul- reprezintă o avertizare verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei, cu recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. Această sancţiune se aplică în situaţia în care fapta este de gravitate redusă chiar dacă actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.
b) Amenda contravenţională- reprezintă o sancţiune cu caracter administrativ.
c) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient, persoană fizică sau juridică. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contravenienţilor persoane fizice.

În situaţia aplicării amenzii contravenţionale, contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele care au competenţa de a o aplica, conform actului normativ care o stabileşte şi o sancţionează.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: data şi locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte persoana care îl întocmeşte, datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu aplicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, împrejurările care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor prejudicii, indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi sancţionează contravenţia, posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă actul normativ prevede o asemenea posibilitate, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Procesul-verbal va conţine şi alte elemente în funcţie de situaţia care a determinat aplicarea sancţiunii, dar şi de cetăţenia sau domiciliul contravenientului. În situaţia în care contravenientul este persoană juridică, procesul-verbal va conţine menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul unic de înmatriculare, dar şi date de identificare a persoanei care o reprezintă.

În momentul încheierii procesului-verbal, persoana care are competenţa de a aplica sancţiunea este obligată să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, acestea fiind consemnate distinct la rubrica „Alte menţiuni“ din procesul-verbal, sub sancţiunea nulităţii acestuia.

Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, potrivit dispoziţiilor art.13 din actul normativ în discuţie, se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei. În cazul contravenţiilor continue, termenul precizat curge de la data încetării săvârşirii faptei. Contravenţia este continuă în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale durează în timp.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI