ITM Argeş precizează: amendă de 6000 de lei pentru cei care folosesc zilieri fără a-i trece în registrul de evidenţă.

Actul normativ care reglementează exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri este Legea nr.52/2011. Aceasta  a fost modificată semnificativ în anul 2014, vizând în special obligaţiile părţilor, plata activităţilor ocazionale şi domeniile de activitate.

Zilierii pot desfăşura activităţi necalificate ocazionale pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, pentru care să fie plătiţi.

Astfel, raportul de muncă se stabileşte printr-un acord de voinţă al părţilor, fără a fi necesară încheierea unui act în formă scrisă, pentru o durată de cel puţin o zi, corespunzător cu opt ore de muncă, durata zilnică de executare a activităţii unui zilier neputând depăşi 12 ore. De asemenea, legea prevede că beneficiarii pot folosi zilieri doar pentru o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an calendaristic.

Pentru a ţine evidenţa zilierilor folosiţi, beneficiarii trebuie să-i înregistreze în registrul  de evidenţă al zilierilor având obligaţia de a înainta către inspectoratul teritorial de muncă, un extras al registrului până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni.

Pentru neîndeplinirea obligaţiei de a înfiinţa şi de a completa registrul de evidenţă a zilierilor, beneficiarul poate fi sancţionat contravenţional cu amenda de 6000 lei. Aceiaşi sancţiune poate fi aplicată şi în situaţia în care registrul nu este întocmit zilnic sau nu este transmis la ITM.

Pentru activităţile prestate, zilierii sunt remuneraţi prin negociere directă între părţi. Remuneraţia brută pe oră este stabilită de actul normativ la cel puţin nivelul valorii pe oră a  salariului de bază minim brut. Nerespectarea acestei obligaţii poate duce la sancţionarea beneficiarului cu amenda de 10000 lei.

Plata zilierului se face pentru echivalentul a cel puţin opt ore de muncă pe zi, chiar dacă părţile stabilesc o durată mai mică iar aceasta se face la sfârşitul fiecărei zile de muncă, sau printr-un acord scris, se poate stabili la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii.

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale, legea menţionează că acestea nu sunt datorate nici de beneficiar şi nici de zilier, aceştia din urmă având posibilitatea de a se asigura în mod opţional în sistemele de asigurări publice.

Dacă în timpul activităţii are loc, din vina beneficiarului, un eveniment în urma căruia zilierii se accidentează, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare pentru îngrijirea medicală. În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, legea stabileşte obligaţii atât pentru beneficiar cât şi pentru zilieri.

Beneficiarii care folosesc zilieri pentru alte activităţi în afară de cele prevăzute de lege, pot fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 10000 şi 20000 de lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here