Începe admiterea la Universitatea din Piteşti – studii de licenţă. Sunt disponibile 7.072 de locuri, din care 1.220 fără taxă

Universitatea din Piteşti organizează ADMITERE LA STUDII DE  LICENŢĂ 2016, în perioada 8 – 31 iulie şi 1- 16 septembrie.

Cu o tradiţie de peste 50 de ani în învăţământul superior, Universitatea din Piteşti aşteaptă absolvenţii de liceu să intre în lumea ştiinţei, a excelenţei, a evoluţiei. Viitorii studenţi vor găsi în Universitatea din Piteşti un răspuns la nevoia de formare academică, pliată pe exigenţele pieţei de muncă naţionale şi internaţionale.

Universitatea din Piteşti poate asigura parcursul educaţional al tinerilor prin programe de licenţă, masterat, doctorat şi postdoctorat. Cadrele didactice din UPIT sunt recunoscute la nivel internaţional.  Universitatea din Piteşti oferă studenţilor oportunitatea de a studia prin mobilităţi ERASMUS în alte centre universitare de elită din Europa, cu care universitatea are parteneriate.

Anul acesta, Universitatea din Piteşti scoate la concurs pentru programele de licenţă şi masterat 7.072 de locuri, din care 1.220 sunt fără taxă.

CONȚINUTUL DOSARULUI CANDIDATULUI

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt:
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs);
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1 );
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă  (se exceptează absolvenţii promoţiei 2016 care pot prezenta adeverinţa dacă are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta :
copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei ); în adeverința eliberată de înstituțiile de învățământ, se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;
e) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată);
f) copii nelegalizate după diplome și foi matricole;
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
h) certificat de naştere (copie legalizată);
i) aviz medical eliberat de medicul de familie;
j) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
k) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul).
l) candidatii din domeniul Teologie vor prezenta si Binecuvântarea Ierarhului, în condiţiile legii.
 m)    Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here