Organizatorul licitaţiei: Directia Silvica Arges, str. Trivale nr. 82, Mun. Pitesti, jud. Arges, tel.0248/213434; fax 0248/214099, e-mail office@silvapit.ro.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 05 decembrie 2016, ora 11.00.

Locul desfăşurării licitaţiei: Sala Aula Magna a Universitatii Constantin Brancoveanu, Calea Bascovului nr. 2A , Pitesti, Arges.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.

Data şi ora organizării preselecţiei: 22 NOIEMBRIE 2016, ora 10.00.

Data şi ora-limită până la care pot fi depuse documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 21 NOIEMBRIE 2016, ora 16.30.

Lista partizilor/grupajelor de partizi/ care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partida/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 150609 m3, din care pe natură de produse:
・    produse principale: 84305  (m3);
・    produse secundare: 64356(m3);
・    produse accidentale: 1948(m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
・    răşinoase: 37266 (m3);
・    fag:  74481 (m3);
・    stejari: 13656 (m3);
・    diverse tari: 15518 (m3);
・    diverse moi: 9688 (m3).

Masa lemnoasa pe picior care se ofera spre vânzare de la O.S. Aninoasa, Cotmeana, Curtea de Arges, Domnesti, Musatesti, Suici, Vidraru provine din fondul forestier proprietate publică, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC) ®.-(FSC-C109255).

Masa lemnoasa pe picior care se ofera spre vânzare de la O.S. Campulung, Costesti, Pitesti si Topoloveni provine din fondul forestier proprietate publică, necertificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC) ®.-(FSC-C109255).

Masa lemnoasa pe picior rămasa neadjudecata după încheierea licitaţiei  nu se poate adjudeca prin negociere.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Directiei Silvice Arges începând cu data de 07.11.2016.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Pentru participare la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:
a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; acest document se prezintă în original;
d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici;  acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, acest document se va prezenta în original;
f)  declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici care sa cuprinda situatia actualizata a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment , de la inceputul anului in curs, potrivit prevederilor art. 8 din Regulamentul de valorificare;
g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situatia completarii la zi a atestatului de exploatare; acest document se va prezenta în original;

Documentele prevăzute mai sus se depun la registratura Directiei Silvice Arges direct la registratură, pe hârtie sau prin poştă/curier,  pana cel mai tarziu la data de 21.11.2016,  ora 16.30 .

Operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. Arges – Birou Tehnic, persoana de contact Brănescu Bogdan –・0731.800.326, Irinel ȘUȘALĂ –・0731.800.338, 0248.213.434, fax 0248.214.099.

DIRECTOR
ing. Armand CHIRILOIU

Comments

comments